Piibel.NET
Pauluse kiri galaatlasteleGalaatia
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Galaatlaste mõistmatusest Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud, teid, kelle
 silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna?

Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite Vaimu Seaduse
 tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu.

Kas te olete nii mõistmatud? Te alustasite Vaimus, kas tahate
 nüüd lõpetada lihas?

Kas te olete ilmaasjata nii palju kogenud? Kui see iialgi
 võiks olla ilmaasjata!

See, kes nüüd annab teile Vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie
 sees, kas ta teeb seda Seaduse tegude või ususõnumi kuulamise tõttu?

Aabrahami usust ja õnnistuse tõotusest Nii nagu „Aabraham uskus Jumalat ja see arvestati talle
 õiguseks”,

nii mõistate teie, et need, kes on usust, on Aabrahami lapsed.
Kuna aga Pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks
 usust, siis ta kuulutas ette Aabrahamile rõõmusõnumit: „Sinus
 õnnistatakse kõiki paganaid.”

Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust, koos uskliku Aabrahamiga.
Kuid kõik need, kes rajavad end Seaduse tegudele, on
 needuse all, sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes ei
 püsi kõiges, mis on kirjutatud Seaduse raamatusse, et ta seda
 täidaks.”

Et aga Seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees, on
 ilmne, sest usust õige jääb elama.

Aga Seadus ei ole usust, vaid „kes seda täidab, jääb elama selle
 kaudu”.

Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai
 needuse meie eest - sest on kirjutatud: „Neetud on igaüks, kes
 puu küljes ripub” -,

selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses
 Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu.

Vennad, ma toon inimliku näite. Teatavasti ei saa inimese
 tehtud testamenti keegi tühistada ega sellele midagi
 juurde lisada.

Aga tõotused on antud Aabrahamile ja tema soole. Ei öelda:
 „Ja sinu sugudele”, otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta:
 „Ja sinu soole”, kes on Kristus.

Ma ütlen seda: Jumala poolt varem tehtud testamenti
 ei saa nelisada kolmkümmend aastat hiljem antud Seadus muuta kehtetuks,
 nii et see tühistaks tõotuse.

Sest kui pärand tuleks Seaduse alusel, siis see ei tuleks enam
 tõotuse alusel; Jumal on aga Aabrahamile armu osutanud tõotusega.

Seaduse otstarve Milleks siis Seadus? See on üleastumiste pärast juurde lisatud,
 kuni tuleb sugu, kelle kohta oli antud tõotus, ja see on seatud
 inglite kaudu vahendaja käe läbi.

Üksainus ei vaja vahendajat, Jumal on ju üks.
Kas Seadus on siis Jumala tõotuse vastu? Ei mingil juhul! Sest
 vaid siis, kui oleks antud seadus, mis suudab teha elavaks, tuleks
 õigus tõepoolest seadusest.

Kuid Pühakiri on kõik oleva allutanud patule, et tõotus
 antaks neile, kes usuvad, usust Jeesusesse Kristusesse.

Aga enne usu tulekut me olime Seaduse valve alla suletud kuni
 usu ilmumiseni tulevikus.

Nõnda siis on Seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et
 me saaksime õigeks usust.

Aga et usk on tulnud, siis me ei ole enam kasvataja meelevalla all.
Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses,
sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete
 Kristusega rõivastatud.

Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei
 ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.

Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult
 Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi.