Piibel.NET
Pauluse kiri galaatlasteleGalaatia
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus Paulus, apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu,
 vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes Tema on üles äratanud surnuist,

ning kõik vennad, kes on minu juures - Galaatia kogudustele:
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt,
kes andis enese meie pattude eest, et meid välja kiskuda
 praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie Isa tahtmist mööda,

kellele olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.
Ainsast evangeeliumist Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid
 Kristuse armu kaudu on kutsunud, mingi teistsuguse evangeeliumi poole.

Mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid
 mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi
 pahupidi pöörata.

Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi
 selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud - see olgu neetud!

Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle: Kui
 keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete
 vastu võtnud - see olgu neetud!

Kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan
 meeldida inimestele? Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele,
 siis ma ei oleks Kristuse sulane.

Pauluse apostliks kutsumisest Sest ma teatan teile, vennad, et evangeelium, mida ma olen
 kuulutanud, ei ole inimestelt,

sest mina ei ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest,
 vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu.

Te olete ju kuulnud minu endisest elust juudi usus, et ma
 üliväga kiusasin taga Jumala kogudust ja püüdsin teda hävitada

ning ma jõudsin juudi usus ette paljudest eakaaslastest oma
 rahva hulgas, olles palju innukam oma vanemate pärimuste suhtes.

Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja
 oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane

ilmutada mulle oma Poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast
 paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega

ega läinud ka üles Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid
 apostlid, vaid läksin Araabiasse ja seejärel pöördusin jälle tagasi
 Damaskusesse.

Seejärel, kolme aasta pärast, läksin ma üles Jeruusalemma
 Keefasega tutvuma ning jäin tema juurde viieteistkümneks päevaks.

Kedagi teist apostlitest ma ei näinud kui vaid Jaakobust,
 Issanda venda.

Ent mida ma teile kirjutan, vaata, ma kinnitan Jumala ees,
 et ma ei valeta!

Seejärel ma tulin Süüria ja Kiliikia maakohtadesse.
Kuid Juudamaa kogudustele, kes on Kristuses, jäin ma palge
 poolest tundmatuks.

Nad ainult kuulsid räägitavat: „See, kes meid enne taga kiusas,
 kuulutab nüüd selle usu evangeeliumi, mida ta varem püüdis hävitada.”

Ja nad ülistasid Jumalat minu pärast.