Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
40Nägemus uuest templist Meie vangipõlve kahekümne viiendal aastal, aasta alguses,
 esimese kuu kümnendal päeval, neljateistkümnendal aastal pärast
 linna vallutamist, just sel päeval tuli mu peale Issanda käsi ja
 ta viis mu sinna.

Jumalikes nägemustes viis ta mu Iisraeli maale ja asetas
 väga kõrgele mäele, mille peale, lõunakülge, oli ehitatud nagu
 mingi linn.

Ta viis mu sinna, ja vaata, seal oli mees, näolt vasesarnane,
 kellel oli käes linane nöör ja mõõduritv; ta seisis väravas.

Ja mees ütles mulle: „Inimesepoeg, vaata oma silmaga ja
 kuule oma kõrvaga, ja pane tähele kõike, mida ma sulle näitan,
 sest sind on siia toodud selleks, et sulle seda näidata;
 jutusta Iisraeli soole kõigest, mida sa näed!”

Ja vaata, väljaspool templit oli ümberringi müür. Mehe käes
 oli mõõduritv, kuueküünrane, küünar kämbla laiuse võrra
 pikendatud; ja ta mõõtis müüri paksuse: üks ritv; ja kõrguse:
 üks ritv.

Siis ta läks värava juurde, mille suu oli ida poole, astus
 selle astmeid mööda üles ja mõõtis väravaläve: see oli ühe ridva
 laiune; see oli esimene lävi: ühe ridva laiune.

Külgkambri pikkus oli üks ritv ja laius üks ritv, ja
 külgkambrite vahet oli viis küünart; ja väravalävi, värava
 eeskoja seespoolse külje poolt: üks ritv.

Ja ta mõõtis värava eeskoja seestpidi: üks ritv.
Ja ta mõõtis värava eeskoja: kaheksa küünart; ja selle
 tugisambad: kaks küünart; värava eeskoda oli seespool.

Idapoolse värava külgkambreid oli kolm ühel ja kolm teisel
 pool; neil kolmel oli ühesugune mõõt; ka tugisammastel oli
 ühesugune mõõt nii siin- kui sealpool.

Ja ta mõõtis värava suu laiuse: kümme küünart; väravahoone
 pikkus: kolmteist küünart.

Külgkambrite ees kummalgi pool oli tarand: üks küünar; ja
 iga külgkamber kummalgi pool: kuus küünart.

Ja ta mõõtis värava ühe külgkambri katusest teise
 külgkambri katuseni: laius - kakskümmend viis küünart; uks oli ukse
 vastas.

Nõnda ta tegi ka sammastega: kuuskümmend küünart; ja iga
 ümberringi olev värav oli õue sammaste poole.

Ja sissekäigu värava esiselt sisemise värava eeskoja
 esiseni oli viiskümmend küünart.

Kummalgi pool väravat olevatel külgkambritel ja nende
 tugisammastel olid sissepoole laienevad kiviraamistusega aknad;
 ja samuti olid eeskodadel ümberringi sissepoole laienevad aknad;
 ja tugisammaste peal olid palmikujutised.

Siis ta viis mu välimisse õue, ja vaata, ümber õue olid
 tehtud toad ja kivipõrand: kolmkümmend tuba kivipõranda peal.

Kivipõrand oli piki väravate külgseina vastavalt väravate
 pikkusele; see oli alumine kivipõrand.

Ja ta mõõtis laiuse alumise värava esiselt sisemise õue
 väljaspoolse esiseni: sada küünart; see oli ida pool.

Ja põhja pool, see on väraval, mille suu oli põhja poole
 välimises õues, mõõtis ta pikkuse ja laiuse.

Sellel olid külgkambrid, kolm ühel pool ja kolm teisel
 pool; selle tugisambad ja eeskojad olid samamõõdulised nagu
 esimesel väraval; selle pikkus oli viiskümmend küünart ja laius
 kakskümmend viis küünart.

Selle aknad ja eeskojad ja palmid olid samamõõdulised nagu
 väraval, mille suu oli ida poole; sinna üles mindi seitset astet
 mööda ja nende ees oli eeskoda.

Sisemisel õuel oli värav põhjapoolse värava kohal nagu
 idapoolsegi värava kohal; ja ta mõõtis väravast väravani: sada
 küünart.

Siis ta viis mu lõuna poole, ja vaata, ka lõuna pool oli
 värav; ja ta mõõtis selle tugisambad ja eeskoja; neil oli
 samasugune mõõt nagu teistelgi.

Väraval ja selle eeskojal olid aknad ümberringi,
 samasugused aknad nagu teistelgi; pikkus oli viiskümmend küünart
 ja laius kakskümmend viis küünart.

Sellel oli ülesminekuks seitse astet ja nende ees oli
 selle eeskoda; ja sellel olid palmikujutised ühel pool ja teisel
 pool tugisamba peal.

Sisemisel õuel oli värav lõuna pool; ja ta mõõtis väravast
 lõunapoolse väravani: sada küünart.

Siis ta viis mu lõunavärava kaudu sisemisse õue; ja ta
 mõõtis lõunavärava: see oli samamõõduline nagu teisedki.

Ja selle külgkambrid, tugisambad ja eeskoda olid
 samamõõdulised nagu teisedki; sellel ja selle eeskojal olid
 aknad ümberringi; pikkus oli viiskümmend küünart ja laius
 kakskümmend viis küünart.

Ja ümberringi olid eeskojad: pikkus kakskümmend viis
 küünart ja laius viis küünart.

Selle eeskoda oli välimise õue poole; sellel olid
 palmikujutised tugisammaste peal ja kaheksa astet ülesminekuks.

Siis ta viis mu sisemisse õue, ida poole; ja ta mõõtis
 värava: see oli samamõõduline nagu teisedki.

Selle külgkambrid, tugisambad ja eeskoda olid
 samamõõdulised nagu teisedki; sellel ja selle eeskojal olid
 aknad ümberringi; pikkus oli viiskümmend küünart ja laius
 kakskümmend viis küünart.

Selle eeskoda oli välimise õue poole; sellel olid
 palmikujutised tugisammaste peal ühel pool ja teisel pool; ja
 sellel oli kaheksa astet ülesminekuks.

Siis ta viis mu põhjavärava juurde ja mõõtis:
 samamõõdulised nagu teisedki

olid selle külgkambrid, tugisambad ja eeskoda; ja sellel
 olid aknad ümberringi; pikkus oli viiskümmend küünart ja laius
 kakskümmend viis küünart.

Selle eeskoda oli välimise õue poole; selle tugisammaste
 peal olid palmikujutised ühel pool ja teisel pool; ja sellel oli
 kaheksa astet ülesminekuks.

Ja seal oli ruum, mille uks oli värava eeskojas; seal
 loputati põletusohvrit.

Ja värava eeskojas oli kaks lauda ühel pool ja kaks lauda
 teisel pool; nende peal tapeti põletus-, patu- ja süüohvrit.

Ja välimise külgseina ääres, kust üles minnakse
 põhjavärava suhu, oli kaks lauda; samuti oli kaks lauda värava
 eeskoja teise külgseina ääres:

neli lauda oli ühel pool ja neli lauda oli teisel pool
 väravat külgseinte ääres - kaheksa lauda, mille peal tapeti.

Ja neli lauda oli põletusohvri jaoks: tahutud kividest,
 pikkus poolteist küünart, laius poolteist küünart ja kõrgus üks
 küünar; nende peale asetati riistad, millega tapeti põletus- ja
 tapaohvrit.

Ümber põhjalaua olid kinnitatud kämblalaiused põõnad;
 laudadele pandi ohvrianni liha.

Ja väljaspool sisemist väravat oli sisemises õues kaks
 ruumi: üks põhjavärava kõrval, esikülg lõuna poole, teine
 lõunavärava kõrval, esikülg põhja poole.

Ja ta ütles mulle: „See ruum, mille esikülg on lõuna
 poole, on preestrite jaoks, kes templiteenistust toimetavad.

Ja ruum, mille esikülg on põhja poole, on preestrite
 jaoks, kes altariteenistust toimetavad; need on Saadoki pojad
 Leevi poegadest, need, kes võivad ligineda Issandale, et teda
 teenida.”

Ja ta mõõtis õue: pikkus sada küünart ja laius sada
 küünart; see oli nelinurkne. Ja templi ees oli altar.

Siis ta viis mu templi eeskotta; ja ta mõõtis eeskoja
 tugisambaid: viis küünart ühel pool ja viis küünart teisel pool;
 ja värava laius oli kolm küünart ühel pool ja kolm küünart
 teisel pool.

Eeskoja pikkus oli kakskümmend küünart ja laius kaksteist
 küünart; sinna üles mindi kümmet astet mööda. Ja tugisammaste
 juures olid sambad, üks ühel pool ja teine teisel pool.