Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1997
6Ühendus Kristusega vabastab patust Mis me siis ütleme? Kas püsida patus, et arm suureneks?
Ei, mitte sugugi. Meie, kes oleme patule surnud, kuidas
 saaksime selles veel elada?

Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse
 Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse?

Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse,
 et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse
 läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.

Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega,
 siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega,

teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti,
 et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks
 pattu.

Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud.
Kui me oleme aga surnud koos Kristusega, siis usume, et me
 ka elame koos temaga,

teades, et Kristus, olles üles äratatud surnuist, enam kunagi ei
 sure; surm ei valitse teda enam,

sest mis ta suri, seda ta suri patule üks kord ja
 alatiseks, aga mis ta elab, seda ta elab Jumalale.

Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat
 Jumalale Kristuses Jeesuses.

Ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus,
 nii et te tema himudele oleksite kuulekad.

Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid
 loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist
 elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale.

Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole
 Seaduse, vaid armu all.

Kristlane ei pea enam orjama pattu Kuidas siis nüüd? Kas hakkame tegema pattu, kuna me ei ole
 Seaduse, vaid armu all? Kindlasti mitte!

Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate
 orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete -
 olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks!

Aga tänu Jumalale, et te olite küll patu orjad, aga nüüd olete saanud
 südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on
 juhatatud,

ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks.
Ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruse pärast. Sest
 nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule,
 et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena
 pühitsuse jaoks.

Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õigusest.
Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd
 häbenete. Sest selle tulemus on surm.

Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala
 teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu.

Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on
 igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.