Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1997
16Nimelisi tervitusi Ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkrea
 koguduse teenistuses.

Võtke ta vastu Issandas nagu pühadele kohane ning toetage
 teda, milles tal iganes teid vaja läheb, sest tema isegi on
 olnud paljudele toeks, ka minule endale!

Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja
 Akvilat,

kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule, keda ei täna
 üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused;

tervitage ka kogudust nende kojas! Tervitage mu armast
 Epainetost, kes oli Aasia provintsis esimene pöörduma Kristuse
 poole!

Tervitage Maarjat, kes on teie eest palju vaeva näinud!
Tervitage Andronikost ja Juniast, mu sugulasi ja
 vanglakaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas; nemad olid
 kristlased juba enne mind.

Tervitage Ampliatust, mu armast Issandas!
Tervitage Urbanust, meie kaastöölist Issandas, ja mu armast
 Stahhüst!

Tervitage Apellest, kes on tunnustatud kristlane! Tervitage
 Aristobulose omi!

Tervitage Heroodioni, mu sugulast! Tervitage Narkissose
 omadest neid, kes on Issandas!

Tervitage Trüfainat ja Trüfoosat, kes näevad vaeva
 Issandale! Tervitage armast õde Persist, kes on palju vaeva
 näinud Issandale!

Tervitage Issandas valitud Ruufust ja tema ema, kes on ka
 minu emaks olnud!

Tervitage Asünkritost, Flegonit, Hermest, Patrobast,
 Hermast ja vendi, kes on nendega!

Tervitage Filologost ja Juuliat, Neereust ja ta õde ja
 Olümpast ning kõiki pühasid, kes on nendega!

Tervitage üksteist püha suudlusega! Kõik Kristuse
 kogudused tervitavad teid!

Ma palun teid, vennad, pidada silmas neid, kes tekitavad
 lõhesid ja pahandusi õpetuse vastu, mida teie olete õppinud.
 Hoidke neist eemale,

sest niisugused ei teeni meie Issandat Jeesust Kristust,
 vaid oma kõhtu, ja nad petavad libedate sõnade ja ilukõnedega
 lihtsameelsete südameid.

Teie kuulekus on ju kõigile saanud teatavaks. Seepärast olen ma
 teie üle rõõmus, ent ma tahaksin, et te oleksite targad heale,
 aga jääksite puutumatuks kurjast.

Aga rahu Jumal purustab peatselt saatana teie jalge alla.
 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega! Aamen.

Teid tervitavad mu kaastööline Timoteos, ning Luukius ja
 Jaason ja Soosipatros, mu sugulased.

Mina, Tertius, kes ma selle kirja olen kirjutanud, tervitan
 teid Issandas!

Teid tervitab Gaius, minu ja terve koguduse võõrustaja.
 Teid tervitab Erastos, linna varahoidja, ja vend Kvartus.

[Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega! Aamen.]
 
 

Ülistus Jumalale [Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja
 Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt,
 millest on igavesest ajast vaikitud,

nüüd aga on tehtud avalikuks ja prohvetite kirjade läbi
 igavese Jumala käsu kohaselt kõigile rahvastele antud teada
 kuulekuseks usule,

ainsale, targale Jumalale - temale olgu kirkus igavesti Jeesuse
 Kristuse läbi! Aamen.]