Piibel.NET
Pauluse kiri roomlasteleRooma
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Kristus on meid lepitanud Jumalaga Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu
 Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,

kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele
 armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest
 Jumalalt saadavale kirkusele.

Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest,
 teades, et viletsus toob kannatlikkuse,

kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse.
Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja
 valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.

Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus
 surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid.

Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest
 mõni ehk julgeks surra.

Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega,
 et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.

Seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest nüüd,
 kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks.

Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga
 tema Poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu
 läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud.

Aga mitte ainult seda, vaid me ka kiitleme Jumalast meie
 Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd
 saanud lepituse.

Surm tuli Aadama, elu tuleb Kristuse läbi Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud
 maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse
 inimestesse, kuna kõik on pattu teinud.

Sest patt oli maailmas juba enne Seadust, aga pattu ei
 arvestata, kui seadust ei ole.

Ent surm valitses Aadamast Mooseseni ka nende üle, kes ei
 olnud pattu teinud niisuguse üleastumisega nagu Aadam, kes oli
 eeltähenduseks temast, kes pidi tulema.

Kuid armuanniga ei ole nõnda nagu üleastumisega! Sest
 kui ühe inimese üleastumise läbi paljud on surnud, siis seda
 kindlamini on paljudele saanud ülirohkeks Jumala arm ja and
 ühe inimese - Jeesuse Kristuse - armu kaudu.

Ja anniga ei ole nõnda, nagu ühe patustanu puhul võiks olla,
 sest üheainsa üleastumise järel sai kohtumõistmine
 surmamõistmiseks, armuand aga on paljude üleastumiste järel
 õigeksmõistmiseks.

Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud
 kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad
 armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema
 kuningana elus selle ühe - Jeesuse Kristuse - kaudu.

Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli
 kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo
 läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamine eluks.

Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on
 paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi
 paljud õigeks.

Seadus on aga kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine
 suureneks. Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud
 ülirohkeks,

et otsekui patt on kuningana valitsenud surma abil, nõnda
 valitseks armgi kuningana õiguse kaudu ja viiks igavesse ellu
 Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.