Piibel.NET
EsterEster
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Haamani kavatsus juute hävitada Pärast neid sündmusi ülendas kuningas Ahasveros agaglase Haamani,
 Hammedata poja, edutas teda ja pani ta istme ülemale kõigist
 vürstidest, kes ta juures olid.

Ja kõik kuninga sulased, kes olid kuninga väravas, pidid heitma
 põlvili ja kummardama Haamanit, sest nõnda oli kuningas tema suhtes
 käskinud; aga Mordokai ei põlvitanud ega kummardanud.

Siis ütlesid kuninga sulased, kes olid kuninga väravas,
 Mordokaile: „Miks sa kuninga käsust üle astud?”

Ja kui nad seda temale iga päev olid öelnud, aga tema neid kuulda
 ei võtnud, siis teatasid nad sellest Haamanile, et näha, kas Mordokai
 põhjus on küllaldane, kuna ta neile oli öelnud enese juudi olevat.

Kui Haaman nägi, et Mordokai ei põlvitanud ja teda ei
 kummardanud, siis täitus Haaman vihaga.

Aga sellest oli tema silmis vähe, et pista kätt üksnes
 Mordokai külge - sest temale oli Mordokai rahvus teatavaks tehtud -,
 ja nõnda püüdis Haaman hävitada kõiki juute, kes olid kogu Ahasverose
 kuningriigis.

Esimeses kuus, see on niisanikuus, kuningas Ahasverose
 kaheteistkümnendal aastal, heideti Haamani ees päevast päeva puuri,
 see on liisku; nõnda kuust kuusse kaheteistkümnendani, see on
 adarikuuni.

Ja Haaman ütles kuningas Ahasverosele: „Üks rahvas on hajutatuna
 ja eraldatuna rahvaste keskel sinu kuningriigi kõigis maades; nende
 seadused on teistsugused kui kõigil muudel rahvastel ja nad ei tee
 kuninga seaduste järgi; seepärast ei ole kuningal kasulik neid
 sallida.

Kui kuningas heaks arvab, siis käskigu ta kirjutada, et nad tuleb hukata;
 mina vaen siis kümme tuhat talenti hõbedat ametnike kätte, et see
 viidaks kuninga varaaitadesse.”

Siis võttis kuningas oma pitserisõrmuse sõrmest ja andis selle
 agaglasele Haamanile, Hammedata pojale, juutide vaenlasele.

Ja kuningas ütles Haamanile: „Hõbe olgu antud sulle, nõndasamuti
 rahvas, et sa temaga talitaksid, nagu su meelest hea on!”

Ja esimese kuu kolmeteistkümnendal päeval kutsuti kuninga
 kirjutajad ning lasti kirjutada kõik, mida Haaman käskis, kuninga
 asehaldureile ja maavalitsejaile, kes olid iga maa üle, ja iga rahva
 vürstidele, igale maale tema kirjaviisis ja igale rahvale tema
 keeles; seda kirjutati kuningas Ahasverose nimel ja see kinnitati
 kuninga pitserisõrmusega.

Siis läkitati jooksjatega kirjad kõigisse kuninga maadesse, et
 tuleb hävitada, tappa ja hukata kõik juudid, noored ja vanad, lapsed
 ja naised ühel päeval, kaheteistkümnenda kuu, see on adarikuu
 kolmeteistkümnendal päeval, ja et nende varandus tuleb riisuda.

Kirja ärakiri oli antud seadusena igale maale, avaldamiseks
 kõigile rahvastele, et nad oleksid selleks päevaks valmis.

Jooksjad läksid kuninga käsul rutates välja, kui seadus
 Suusani palees oli antud; kuningas ja Haaman istusid jooma, aga Suusani linn oli
 ärevuses.