Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
15Seaduselaegas tuuakse Jeruusalemma Ja Taavet tegi enesele kojad Taaveti linna; ja ta valmistas
 paiga Jumala laekale ning lõi sellele telgi üles.

Siis ütles Taavet, et Jumala laegast ei tohi kanda ükski
 muu kui ainult leviidid, sest Issand oli valinud nemad laegast
 kandma ja seda igavesti teenima.

Ja Taavet kutsus kogu Iisraeli Jeruusalemma, tooma Issanda
 laegast paika, mille ta sellele oli valmistanud.

Ja Taavet kogus kokku Aaroni pojad ja leviidid.
Kehati poegadest olid: Uuriel, ülem, ja tema vennad - sada
 kakskümmend;

Merari poegadest: Asaja, ülem, ja tema vennad - kakssada
 kakskümmend;

Geersomi poegadest: Joel, ülem, ja tema vennad - sada
 kolmkümmend;

Elisafani poegadest: Semaja, ülem, ja tema vennad -
 kakssada;

Hebroni poegadest: Eliel, ülem, ja tema vennad -
 kaheksakümmend;

Ussieli poegadest: Amminadab, ülem, ja tema vennad - sada
 kaksteist.

Ja Taavet kutsus preestrid Saadoki ja Ebjatari, ja
 leviidid Uurieli, Asaja, Joeli, Semaja, Elieli ja Amminadabi

ja ütles neile: „Teie olete leviitide perekondade
 peamehed. Pühitsege iseendid ja oma vendi ja tooge Issanda,
 Iisraeli Jumala laegas paika, mille ma sellele olen valmistanud!

Sellepärast et teie eelmisel korral kaasas ei olnud, rebis
 meid Issand, meie Jumal; sest me ei olnud temast hoolinud, nagu
 oleksime pidanud.”

Siis pühitsesid preestrid ja leviidid endid Issanda,
 Iisraeli Jumala laegast tooma.

Ja leviidid kandsid Jumala laegast kangidega oma õlgadel,
 nagu Mooses Issanda sõna järgi oli käskinud.

Ja Taavet käskis leviitide ülemaid, et nad laseksid ette
 astuda oma vennad lauljad mänguriistadega, naablite, kannelde ja
 simblitega, valju rõõmuhäält kuuldavale tooma.

Ja leviidid määrasid Heemani, Joeli poja, ja tema
 vendadest Aasafi, Berekja poja; ja Merari poegadest, nende
 vendadest, Eetani, Kuusaja poja;

ja koos nendega nende hõimlased: Sakarja,
 Jaasieli, Semiramoti, Jehieli, Unni, Eliabi, Benaja,
 Maaseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Oobed-Edomi ja Jeieli,
 väravahoidjad.

Lauljad Heeman, Aasaf ja Eetan mängisid vasksimblitega,
Sakarja, Asiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja ja
 Benaja mängisid naablitega alamoti viisil

ja Mattitja, Elifelehu, Mikneja, Oobed-Edom, Jehiel ja
 Asasja mängisid kanneldel seminiti viisil.

Ja Kenanja, leviitide lauluülem, juhatas pillimängu, sest
 ta oskas seda.

Ja Berekja ja Elkana olid laeka väravahoidjad.
Ja preestrid Sebanja, Joosafat, Netaneel, Amaasai,
 Sakarja, Benaja ja Elieser puhusid pasunaid Jumala laeka ees; ja
 Oobed-Edom ja Jehhija olid laeka väravahoidjad.

Nõnda olid Taavet, Iisraeli vanemad ja tuhandepealikud
 teel, et rõõmsa meelega tuua Issanda seaduselaegas Oobed-Edomi
 kojast.

Ja kuna Jumal aitas leviite, kes kandsid Issanda
 seaduselaegast, siis ohverdati seitse härjavärssi ja seitse
 jäära.

Taavetil oli seljas linane kuub, nõndasamuti kõigil
 leviitidel, kes kandsid laegast, ja lauljail ning Kenanjal,
 lauluülemal; Taavetil oli ka linane õlarüü.

Ja kogu Iisrael tõi Issanda seaduselaeka üles hõisates ja
 sarve puhudes, pasunate, simblite, naablite ja kanneldega
 mängides.

Aga kui Issanda seaduselaegas jõudis Taaveti linna, vaatas
 Miikal, Sauli tütar, aknast, ja nähes kuningas Taavetit tantsimas
 ja mängimas, põlgas ta teda oma südames.