Piibel.NET
Matteuse evangeeliumMatteuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Jeesus tervendab halvatu Ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma
 kodulinna.

Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil.
 Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Ole julge,
 poeg, sinu patud on sulle andeks antud!”

Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: „See
 teotab Jumalat!”

Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile:
 „Mispärast te mõtlete kurja oma südames?

Sest kumb on kergem, kas öelda: „Sinu patud on andeks
 antud!” või öelda: „Tõuse püsti ja kõnni!”?

Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte
 andeks anda maa peal,” - siis ta ütles halvatule - „tõuse
 püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!”

Ja too tõusis ning läks koju.
Seda nähes hakkasid rahvahulgad kartma ja ülistasid Jumalat,
 kes annab inimestele sellise meelevalla.

Jeesus kutsub jüngriks tölneri Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi,
 tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja
 Matteus tõusis ning järgnes talle.

Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju
 tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja
 ta jüngritega.

Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele: „Miks
 teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?”

Aga seda kuuldes vastas Jeesus: „Ei vaja arsti terved,
 vaid haiged.

Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid
 halastust! Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!”

Paastumise küsimus Siis tulid ta juurde Johannese jüngrid ja küsisid: „Miks
 meie ja variserid paastume, sinu jüngrid aga ei paastu?”

Ja Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või leinata sel
 ajal, kui peigmees on nende juures!? Ent päevad tulevad, mil
 peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad!

Aga keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, sest
 paik rebeneks küljest ja käristaks augu veel suuremaks.

Ei kallata ka värsket veini vanadesse nahklähkritesse,
 muidu lähkrid rebeneksid ja vein voolaks maha ning lähkrid
 muutuksid kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse
 lähkritesse, ja siis säilivad mõlemad.”

Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre ja tervendab
 
 veritõbise naise
Kui Jeesus seda neile rääkis, vaata, siis tuli üks ülem,
 kummardas teda ja ütles: „Mu tütar suri äsja, kuid tule, pane
 oma käsi ta peale, siis ta ärkab ellu!”

Ja Jeesus tõusis, läks temaga kaasa ja samuti ta jüngrid.
Ja vaata, üks naine, kes oli olnud veritõves kaksteist
 aastat, tuli ta selja taha ja puudutas ta kuue palistust,

sest naine mõtles endamisi: „Kui ma ainult saaksin puudutada
 tema kuube, siis ma pääseksin!”

Aga Jeesus pöördus ja sõnas teda nähes: „Tütar, ole
 julge, sinu usk on su päästnud!” Ja naine sai terveks selsamal
 hetkel.

Kui Jeesus ülema majja jõudis ning nägi vilepuhujaid ja
 käratsevat rahvahulka,

siis ta ütles: „Hoiduge eemale, tüdruk ei ole surnud,
 vaid magab!” Aga nad naersid tema üle.

Ent kui rahvahulk oli välja aetud, läks Jeesus sisse,
 võttis tal käest kinni ja tüdruk ärkas üles.

Ja kuuldus sellest levis üle kogu selle maa.
Jeesus teeb nägijaks kaks pimedat Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle
 kaks pimedat, kisendades: „Taaveti Poeg, halasta meie peale!”

Kui ta siis koju tuli, astusid pimedad ta juurde. Ja
 Jeesus küsis neilt: „Kas te usute, et mina võin seda teha?” Nemad
 ütlesid talle: „Jah, Issand!”

Siis ta puudutas nende silmi ja ütles: „Teile sündigu
 teie usku mööda!”

Ja nende silmad avanesid. Ja Jeesus hoiatas neid:
 „Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks!”

Aga nemad läksid välja ja levitasid juttu tema kohta kogu
 sellel maal.

Jeesus tervendab tumma Kui need olid lahkunud, vaata, siis toodi tema juurde tumm
 mees, kes oli kurjast vaimust vaevatud.

Ja kui kuri vaim oli välja aetud, hakkas tumm rääkima.
 Rahvahulgad panid seda imeks ja ütlesid: „Sellist asja ei ole
 Iisraelis iialgi nähtud!”

Variserid aga ütlesid: „Ta ajab kurje vaime välja
 kurjade vaimude ülema abil.”

Jeesuse kaastunne rahva vastu Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende
 sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja
 parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.

Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad
 olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole
 karjast.

Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju,
 töötegijaid aga vähe.

Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid
 välja oma lõikusele!”