Piibel.NET
Matteuse evangeeliumMatteuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Jeesus ja hingamispäev Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude.
 Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid
 ning sööma.

Aga seda nähes ütlesid variserid talle: „Vaata, sinu
 jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval!”

Tema aga ütles neile: „Kas te ei ole lugenud, mida tegi
 Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas?

Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad,
 mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult
 preestrid üksi?

Või kas te ei ole lugenud Seadusest, et preestrid rikuvad
 pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta?

Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui
 pühakoda!

Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab: Ma ei taha
 ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid,

sest Inimese Poeg on hingamispäeva isand.”
Jeesus parandab hingamispäeval Ja Jeesus läks sealt edasi ning tuli ühte nende sünagoogi.
Ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene. Ja nad küsisid
 temalt: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks?” - et nad võiksid
 tema peale kaevata.

Aga tema ütles neile: „Kes on teie seast inimene, kellel
 on üksainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta
 ei haara temast kinni ega tõmba teda välja?

Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene! Tähendab,
 hingamispäeval tohib teha head.”

Siis ta ütles inimesele: „Siruta oma käsi!” Ja too sirutas
 ning ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi.

Aga variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu
 otsuse, et ta tuleb hukata.

Jeesus on Jumala sulane Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt. Ja
 paljud läksid temaga kaasa, ja tema tegi nad kõik terveks.

Ja ta hoiatas neid, et nad ei teeks teda tuntuks,
et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:

  „Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma Vaimu tema peale ja ta kuulutab paganaile õigust.
Ta ei riidle ega kisenda ega kuule tänavail keegi ta häält,
rudjutud roogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära, kuni ta on õigusele võidu saatnud,
ja paganad loodavad tema nime peale.”
Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga Siis toodi Jeesuse juurde kurjast vaimust vaevatu, kes oli
 pime ja tumm, ning Jeesus tegi ta terveks, nii et tumm rääkis ja
 nägi.

Ja kõik rahvahulgad hämmastusid ning ütlesid: „Egas see
 ometi ole Taaveti Poeg?”

Aga variserid ütlesid sellest kuulda saades: „See ei
 aja kurje vaime välja kellegi muu kui Peltsebuli, kurjade
 vaimude ülema abil.”

Ent Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: „Iga
 kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse,
 ja ükski linn või pere, mis on omavahel riius, ei jää
 püsima.

Ja kui saatan ajab välja saatana, siis on ta iseenesega
 riius. Kuidas võib tema kuningriik siis püsida?

Ja kui mina peaksin kurje vaime välja ajama Peltsebuli
 abiga, kelle abiga siis teie pojad ajavad neid välja?
 Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad.

Aga kui mina Jumala Vaimu abil ajan kurje vaime välja,
 küllap siis on Jumala riik jõudnud teie juurde.

Või kuidas saab keegi minna vägimehe majja ja röövida
 tema asju, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni? Alles siis
 saab ta tema maja röövida.

Kes ei ole minuga, see on minu vastu, ja kes ei kogu
 minuga, see pillab laiali.

Seepärast ma ütlen teile: Inimestele antakse andeks iga
 patt ja teotamine, aga Vaimu teotamist ei anta andeks.

Ja kui keegi ütleb midagi Inimese Poja vastu, võib ta
 saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi Püha Vaimu vastu,
 ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul.

Kui puu on hea, siis on ta viligi hea,
 või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest
 puud tuntakse tema viljast.

Teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head,
 kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil.

Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene
 võtab kurjast varamust kurja.

Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast
 tühjast sõnast, mis nad on rääkinud,

sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest
 mõistetakse sind süüdi.”

Jeesus keeldub tegemast erilist tunnustähte Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle:
 „Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!”

Aga tema ütles neile: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv
 nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona
 tunnustäht,

sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja
 kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja
 kolm ööd.

Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle
 sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad
 parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem
 kui Joona!

Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos
 selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli
 ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on
 rohkem kui Saalomon!

Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta
 põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda.

Siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma majja, kust ma
 välja tulin.” Ja tulles leiab ta selle tühja olevat ning puhtaks
 pühitud ja ehitud.

Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist seitse vaimu,
 kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna
 elama, ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene.
 Nõnda sünnib ka sellele kurjale sugupõlvele!”

Tõeline sugulus Kui Jeesus alles rääkis rahvahulkadele, vaata, siis seisid tema ema ja
 vennad väljas, otsides võimalust temaga rääkida.

[Aga keegi ütles talle: „Vaata, su ema ja su vennad
 seisavad väljas ja tahavad sinuga rääkida!”]

Tema aga kostis teate toojale: „Kes on mu ema ja kes on mu
 vennad?”

Ja sirutades käed jüngrite poole ütles ta: „Ennäe, mu ema
 ja mu vennad!

Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas,
 see on mu vend ja õde ja ema.”