Piibel.NET
Otsing Rm 16:3-9,16,22-27; Ps 145:2-3,4-5,10-11; Lk 16:9-15
(27 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 145 Iga päev ma tänan sind ja kiidan su nime ikka ja igavesti!
Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema suurus on uurimatu!
Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid, ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust.
Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada.
Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind.
Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest,
Luuka 16 Minagi ütlen teile: Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse.
Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus.
Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist?
Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks teile kätte teie oma?
Ükski sulane ei või teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat!”
Aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahaahned, ja nad irvitasid Jeesuse üle.
Ja ta ütles neile: „Teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis. Aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumala ees jäledus.
Rooma 16 Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat,
kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused;
tervitage ka kogudust nende kojas! Tervitage mu armast Epainetost, kes oli Aasia provintsis esimene pöörduma Kristuse poole!
Tervitage Maarjat, kes on teie eest palju vaeva näinud!
Tervitage Andronikost ja Juniast, mu sugulasi ja vanglakaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas; nemad olid kristlased juba enne mind.
Tervitage Ampliatust, mu armast Issandas!
Tervitage Urbanust, meie kaastöölist Issandas, ja mu armast Stahhüst!
Tervitage üksteist püha suudlusega! Kõik Kristuse kogudused tervitavad teid!
Mina, Tertius, kes ma selle kirja olen kirjutanud, tervitan teid Issandas!
Teid tervitab Gaius, minu ja terve koguduse võõrustaja. Teid tervitab Erastos, linna varahoidja, ja vend Kvartus.
[Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega! Aamen.]
[Sellele aga, kes teid võib kinnitada minu evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse kuulutuse kohaselt, selle saladuse ilmutuse kohaselt, millest on igavesest ajast vaikitud,