Piibel.NET
Jeesus SiirakSiiraki
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tarkuse saladusest Palju ja tähtsat on meile antud Seaduse ja Prohvetite ning nende järeltulijate läbi, mistõttu peab Iisraeli ülistama õpetuse ja tarkuse pärast.Ometi ei pea targad olema ainult need, kes seda kõike on hästi tundma õppinud, vaid teadusejanuline olgu võimeline niihästi kõnes kui kirjas kasu tooma ka kodumaast eemal elavaile.Sellepärast minu vanaisa Jeesus, kes ennast oli pühendanud Seaduse ja Prohvetite ning meie isade muude raamatute uurimisele, saades nõnda küllaldase vilumuse, soovis ka ise kirjutada sellest, mis õpetusse ja tarkusse kuulub, et õpihimulised seda õpiksid ja nõnda üha rohkem kasvaksid Seaduse kohaseks eluks.Teid palutakse nüüd seda lugema hakata heatahtlikult ja tähelepanelikult ning olla andestajad, kui mõnikord näib, et minu hoolikalt tehtud tõlge paiguti on sõnastuselt puudulik. Nimelt ei ole heebrea keeles loetu alati just seesama teises keeles. Ja mitte ainult see raamat, vaid ka Seadus ja Prohvetid ning muud raamatud on algkeeles loetuna tunduvalt erinevad.Kui ma siis kuningas Euergetese kolmekümne kaheksandal aastal tulin Egiptusesse ja seal viibisin, leidsin eest suuresti erineva teadmiste taseme. Pidasin seepärast sel ajal vältimatuks ohverdada hoolsust ja vaeva, et suure valvsuse ja innuga valmistada selle raamatu tõlget, et seda valmis saada ja välja anda ka nende jaoks, kes võõrsil elades tahavad sellesse süveneda ja valmistuda õigesti elama Seaduse järgi.Kõik tarkus on Issandalt ja on igavesti tema juures.
Kes suudaks lugeda mereliiva ja vihmapiisku ning igaviku päevi?
Kes suudaks uurida taeva kõrgust, maa avarust ja allmaailma - või tarkust?
Enne kõike on loodud tarkus, ja mõistlik mõistus on igavikust alates. + jne Siiraki raamatu salmide numeratsioon on tehtud ladinakeelse tõlke järgi, kuhu oli juba lisatud uusi salme, mis puudusid vanimas kreekakeelses tekstis. Käesoleva väljaande salmide numeratsioon vastab ladina teksti numeratsioonile, kuid hiljem lisatud salmide teksti ei ole esitatud.  
Kellele on ilmutatud tarkuse juur, ja kes on mõistnud tema imepäraseid tegusid?
Üksainus on tark ja väga kardetav - tema, kes istub oma aujärjel.
Issand ise lõi tarkuse, vaatas seda ja mõõtis ning valas selle välja kõigi oma tegude üle,
ka kogu liha üle, nõnda kui oli ta and, ja andis seda neile, kes teda armastavad.
Jumalakartusest Issanda kartus on au ja kuulsus ning hea meel ja rõõmupärg.
Issanda kartus kosutab südant ning annab head meelt ja rõõmu ja pika ea.
Kes Issandat kardab, sellel on lõpuks hea põli, ja oma surmapäeval on ta õnnistatud.
Jumalakartus on tarkuse algus, see on usklikele kaasa sündinud emaihust alates.
Tarkus rajas enesele inimeste keskel igavese aluse, mis usaldatakse nende järeltulijaile.
Issanda kartus on täiuslik tarkus, ja see küllastab inimesi oma viljadega.
Kallisvaraga täidab see kogu oma koja ja aidad oma andidega.
Tarkuse kroon on Issanda kartus, see paneb õitsema rahu ja tervise.
Issand vaatas ja mõõtis seda, laskis voolata arukust ja tarka tunnetust ning ülendas nende au, kes sellest kinni peavad.
Tarkuse juur on Issanda kartus, ja tema võsud on pikk iga.
Kannatlikkusest ja enesevalitsusest Ülekohtust viha ei saa õigustada, sest viha võimus on talle languseks.
Kannatlik peab vastu õige ajani ja lõpuks antakse temale rõõmu.
Õige ajani varjab ta oma sõnu, ja siis jutustavad paljude huuled tema tarkusest.
Tarkusest ja õiglusest Tarkuse varade hulgas on tähendusrikkad õpetussõnad, aga patusele on jumalakartus jäleduseks.
Kui tahad tarkust, pea käske, siis Issand annab sulle seda!
Sest Issanda kartus on tarkus ja õpetus, ning usk ja vagadus on temale meelepärased.
Ära ole sõnakuulmatu Issanda kartuse vastu ja ära ligine sellele kaksipidise südamega!
Ära ole silmakirjalik inimeste ees ja pane tähele oma huuli!
Ära ülenda iseennast, et sa ei langeks ega tooks häbi oma hingele! Sest Issand ilmutab sinu saladused ja tõukab sind maha koguduse keskel, sellepärast et sa ei ole tulnud Issanda kartusesse ja sinu süda on olnud täis valet.