Piibel.NET
Matteuse evangeeliumMatteuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
13Tähendamissõna külvajast Sel päeval läks Jeesus kodunt välja ja istus järve äärde.
Ja tema juurde kogunes suur rahvahulk, nii et ta pidi
 astuma paati ning sinna istuma. Kõik rahvas seisis kaldal

ja tema rääkis neile palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles:„Vaata, külvaja läks välja külvama.
Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud
 tulid ja nokkisid selle.

Aga osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda,
 ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda.

Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel
 polnud juurt.

Osa seemet kukkus ohakate sekka ning ohakad sirgusid ja
 lämmatasid selle.

Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni
 sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet.

Kel kõrvad on, kuulgu!”
Jüngrid astusid Jeesuse juurde ning küsisid temalt: „Miks sa
 räägid neile tähendamissõnadega?”

Ja Jeesus kostis: „Teile on antud mõista taevariigi
 saladusi, neile aga ei ole,

sest kellel on, sellele antakse, ja tal on rohkem kui
 küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis
 tal on.

Ma räägin neile tähendamissõnadega sellepärast, et
 nad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista.

Ja nende kohta läheb täide Jesaja ennustus, mis ütleb:
 „Kuuldes te kuulete ega mõista, vaadates vaatate ega näe.

Sest selle rahva süda on kalestunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja sulevad oma silmad, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ega pöörduks, et ma võiksin neid parandada.”

  Õndsad on aga teie silmad, et need näevad, ja teie kõrvad,
 et need kuulevad.

Sest tõesti, ma ütlen teile, palju prohveteid ja õigeid on
 ihaldanud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida
 teie kuulete, ega ole kuulnud.

Kuulge nüüd külvaja tähendamissõna tähendust.
Igaühe juurde, kes sõna Kuningriigist kuuleb, ent ei
 mõista, tuleb kuri ning riisub külvatu ta südamest. See on tee
 äärde külvatu.

Mis kivisele maale külvati, on see, kes sõna kuuleb ja
 selle kohe rõõmuga vastu võtab,

aga tal enesel pole juurt, vaid ta on heitlik - kui teda
 sõna pärast hakatakse rõhuma või taga kiusama, laseb ta end kohe
 eksitada.

Ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent
 selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlik ahvatlus
 lämmatavad sõna ning see jääb viljatuks.

Heasse mulda külvatu on aga see, kes sõna kuuleb ja
 mõistab ning siis ka vilja kannab: mõni saja-, mõni kuuekümne-,
 mõni aga kolmekümnekordselt.”

Tähendamissõna raiheinast Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on
 inimese sarnane, kes külvas oma põllule head seemet.

Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina
 nisu sekka ning läks minema.

Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli ka raihein
 nähtavale.

Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle:
 „Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd
 tuleb sinna raihein?”

Tema lausus neile: „See on vihamehe töö.” Siis
 küsisid sulased temalt: „Kas sa tahad, et me läheme ning selle
 kokku korjame?”

Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates
 üles ka nisu.

Laske mõlemaid ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal
 ma ütlen lõikajaile: „Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu
 põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita!””

Tähendamissõna sinepiivakesest Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: „Taevariik on
 sinepiivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma
 põllule.

See on küll väiksem kõigist seemneist, ent kui taim
 kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii
 et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel.”

Tähendamissõna haputaignast Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna: „Taevariik on
 haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu
 sekka, kuni kõik läks hapnema.”

Raiheina tähendamissõna seletus Seda kõike rääkis Jeesus rahvahulkadele tähendamissõnades ja
 ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile midagi,

et läheks täide, mis on üteldud prohveti kaudu:
 „Ma avan oma suu tähendamissõnadeks, kuulutan, mis on olnud peidus maailma rajamisest peale.”


  Siis laskis Jeesus rahvahulgad ära minna ja tuli koju. Ja
 ta jüngrid astusid ta juurde ning ütlesid: „Seleta meile
 tähendamissõna raiheinast!”

Ja tema kostis: „Hea seemne külvaja on Inimese Poeg.
Põld on maailm, hea seeme Kuningriigi pojad,
 raiheinad aga kurja pojad.

Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu
 lõpp, lõikajad on inglid.

Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära
 põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul.

Inimese Poeg läkitab oma inglid ja need korjavad tema
 Kuningriigist kõik pahanduse- ja ülekohtutegijad

ja viskavad nad tuleahju: seal on ulgumine ja hammaste
 kiristamine.

Siis säravad õiged nagu päike oma Isa Kuningriigis. Kel
 kõrvad on, kuulgu!

Tähendamissõnad peidetud aardest ja hinnalisest pärlist Taevariik on põllusse peidetud aarde sarnane, mille
 inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs
 ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu.

Veel on taevariik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid
 pärleid.

Kui ta siis leidis ühe eriti hinnalise pärli, läks ta ja
 müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle.

Tähendamissõna noodast Veel on taevariik nooda sarnane, mis heideti merre ja mis
 vedas kokku igasuguseid kalu.

Kui noot sai täis, veeti see rannale, istuti maha ja koguti
 head kalad korvidesse, halvad aga visati minema.

Nõnda on ka selle ajastu lõpul: inglid tulevad ja
 eraldavad kurjad õigete keskelt

ning viskavad nad tuleahju. Seal on ulgumine ja hammaste
 kiristamine.

Kas te mõistate seda kõike?” Nad vastasid talle: „Jah.”
Siis ta ütles neile: „Sellepärast on iga kirjatundja, kes on
 õpetatud taevariigi jaoks, majaperemehe sarnane, kes oma
 varakambrist võtab välja uut ja vana.”

Jeesus hüljatakse kodukohas Ja sündis, et kui Jeesus oli need tähendamissõnad lõpetanud,
 lahkus ta sealt

ja tuli oma kodukohta ning õpetas nende sünagoogis, nii et
 nad hämmastusid ja ütlesid: „Kust on pärit
 tema tarkus ja vägevad teod?

Eks ta ole see puusepa poeg? Eks tema ema hüüta Maarjaks
 ja ta vendi Jaakobuseks ja Joosepiks ja Siimonaks ja Juudaks?

Ja eks ta õed ole kõik meie juures? Kust siis
 talle see kõik on tulnud?”

Ja nad põlastasid teda. Aga Jeesus ütles neile: „Kuskil ei
 austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma majas.”

Ja ta ei teinud seal kuigi palju vägevaid tegusid nende
 uskmatuse pärast.