Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
3Ristija Johannese jutlus Keiser Tibeeriuse valitsemise viieteistkümnendal aastal, kui
 Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst,
 tema vend Filippus aga Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja
 Lüsaanias Abileene nelivürst,

kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna
 Sakariase poja Johannese kätte kõrbes.

Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas
 meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks,

nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse:
 „Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!

Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu, ja kõverikud saagu sirgeks, ja mis konarlik, siledaks teeks,
siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!”

  Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast
 temal ristida: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema
 tulevase viha eest?

Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju ja ärge hakake
 iseenestes ütlema: „Meie isa on ju Aabraham.” Sest ma ütlen teile:
 Jumal võib neist kividest äratada Aabrahamile lapsi.

Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei
 kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.”

Rahvahulgad küsisid Johanneselt: „Mis meil siis tuleb
 teha?”

Aga tema kostis: „Kellel on kaks särki, jagagu sellele,
 kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamuti!”

Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida, ja nemad
 ütlesid: „Õpetaja, mis meil tuleb teha?”

Tema ütles neile: „Ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on
 seatud!”

Aga temalt küsisid ka sõjamehed: „Ja meie, mis meil tuleb
 teha?” Tema ütles neile: „Ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge
 väljapressijad, leppige oma palgaga!”

Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames,
 et ehk Johannes ongi Messias.

Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga
 on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma.
 Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.

Temal on visklabidas käes, et puhastada oma rehealust ja koguda
 nisud oma aita, kuid aganad põletab ta ära kustumatu tulega.”

Ka veel paljude muude asjade pärast manitsedes kuulutas
 Johannes rahvale rõõmusõnumit.

Aga kui nelivürst Heroodes sai Johannese käest noomida oma
 venna Filippuse naise Heroodiase ja kõigi pahategude pärast, mida Heroodes oli
 teinud,

sai ta hakkama veel sellega, et pani Johannese vangi.
Jeesuse ristimine Ent sündis, kui kogu rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud
 ja palvetas, et taevas avanes

ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi, ja
 taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea
 meel!”

Jeesuse põlvnemine Ja Jeesus oli oma tegevust alustades umbes kolmkümmend aastat
 vana, ja oli, nagu oletati, Joosepi poeg, see oli Eeli,

see oli Mattati, see oli Leevi, see oli Malki, see oli Jannai,
 see oli Joosepi,

see oli Mattitjahu, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli
 Hesli, see oli Naggai,

see oli Mahati, see oli Mattitjahu, see oli Simei, see oli
 Jooseki, see oli Jooda,

see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubbaabeli, see oli
 Sealtieli, see oli Neeri,

see oli Melki, see oli Addi, see oli Koosami, see oli Elmadami,
 see oli Eeri,

see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli
 Mattati, see oli Leevi,

see oli Siimeoni, see oli Juuda, see oli Joosepi, see oli
 Joonami, see oli Eljakimi,

see oli Melea, see oli Menna, see oli Mattata, see oli Naatani,
 see oli Taaveti,

see oli Iisai, see oli Oobedi, see oli Boase, see oli Salma, see
 oli Nahsoni,

see oli Amminadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli
 Hesroni, see oli Peretsi, see oli Juuda,

see oli Jaakobi, see oli Iisaki, see oli Aabrahami, see oli
 Terahi, see oli Naahori,

see oli Serugi, see oli Reu, see oli Pelegi, see oli Eeberi,
 see oli Selahi,

see oli Keenani, see oli Arpaksadi, see oli Seemi, see oli Noa,
 see oli Lemeki,

see oli Metuusala, see oli Eenoki, see oli Jeredi, see oli
 Mahalaleli, see oli Keenani,

see oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg.