Piibel.NET
JoosuaJoosua
 
Eestikeelne Piibel 1997
24Seaduse kordamine Sekemis Siis Joosua kogus kõik Iisraeli suguharud Sekemisse ja
 kutsus Iisraeli vanemad, peamehed, kohtumõistjad ja
 ülevaatajad, ja need astusid Jumala ette.

Ja Joosua ütles kogu rahvale: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli
 Jumal: Teisel pool jõge elasid muiste teie vanemad, Terah,
 Aabrahami ja Naahori isa, ja nad teenisid teisi jumalaid.

Aga mina võtsin teie isa Aabrahami teiselt poolt jõge ja
 lasksin teda rännata kogu Kaananimaal; ja ma tegin paljuks tema
 soo ning andsin temale Iisaki.

Ja Iisakile ma andsin Jaakobi ja Eesavi. Eesavile ma andsin
 Seiri mäestiku, et ta päriks selle, aga Jaakob ja tema pojad
 läksid alla Egiptusesse.

Siis ma läkitasin Moosese ja Aaroni ning lõin Egiptust
 sellega, mis ma seal tegin; ja seejärel ma tõin teid sealt ära.

Ja kui ma tõin teie vanemad Egiptusest välja ja te jõudsite
 mere äärde, siis ajasid egiptlased teie vanemaid taga
 sõjavankrite ja ratsanikega kuni Kõrkjamereni.

Siis nad kisendasid Issanda poole ja tema pani pimeduse
 teie ja egiptlaste vahele ja laskis mere tulla nende peale ning
 mattis nad. Jah, te olete oma silmaga näinud, mida ma Egiptuses
 tegin. Seejärel te elasite kaua aega kõrbes.

Siis ma viisin teid emorlaste maale, kes asusid teisel pool
 Jordanit, ja nemad sõdisid teie vastu; aga ma andsin nad teie
 kätte ja te pärisite nende maa, ja ma hävitasin nad teie eest.

Siis tõusis Baalak, Sippori poeg, Moabi kuningas, ja sõdis
 Iisraeli vastu; ta läkitas käskjalad ja kutsus Bileami, Beori poja,
 teid needma.

Aga mina ei tahtnud kuulata Bileami ja ta pidi teid
 korduvalt õnnistama ning ma päästsin teid tema käest.

Ja te läksite üle Jordani ning jõudsite Jeerikosse; ja
 Jeeriko elanikud ja emorlased, perislased, kaananlased,
 hetid, girgaaslased, hiivlased ja jebuuslased sõdisid teie
 vastu, aga mina andsin nad teie kätte.

Ja mina läkitasin teie eel masenduse, mis ajas ära teie
 eest mõlemad emorlaste kuningad, aga mitte sinu mõõga ja ammuga.

Ja ma andsin teile maa, mille kallal sa ei olnud vaeva
 näinud, ja linnad, mida te ei olnud ehitanud - ja neis te nüüd
 elate, viinamäed ja õlipuud, mida te ei olnud istutanud - ja
 neist te nüüd sööte.

Sellepärast kartke nüüd Issandat ja teenige teda
 laitmatult ja ustavalt ja kõrvaldage jumalad, keda teie vanemad
 on teeninud teisel pool jõge ja Egiptuses, ja teenige Issandat!

Aga kui teie silmis on halb teenida Issandat, siis valige
 endile täna, keda te tahate teenida: kas neid jumalaid, keda
 teie vanemad teenisid teisel pool jõge, või emorlaste jumalaid,
 kelle maal te elate? Aga mina ja mu pere, meie teenime
 Issandat!”

Siis vastas rahvas ja ütles: „Jäägu see meist kaugele, et
 me jätame maha Issanda ja teenime teisi jumalaid!

Sest Issand on meie Jumal, tema on see, kes meid ja meie
 vanemad tõi välja Egiptusemaalt orjusekojast, kes meie silma ees
 tegi neid suuri tunnustähti ja kes meid hoidis kogu sellel teel,
 mida me käisime, ja kõigi rahvaste seas, kelle keskelt me läbi
 läksime.

Ja Issand ajas ära meie eest kõik rahvad, ka emorlased,
 kes elasid sellel maal. Sellepärast teenime meiegi Issandat,
 sest tema on meie Jumal!”

Siis Joosua ütles rahvale: „Te ei või teenida Issandat,
 sest tema on püha Jumal! Tema on püha vihaga Jumal, tema ei anna
 andeks teie üleastumisi ja patte.

Kui te jätate maha Issanda ja teenite võõraid jumalaid,
 siis ta pöördub ära ning teeb teile kurja ja hävitab teid,
 pärast seda kui ta teile on head teinud.”

Aga rahvas ütles Joosuale: „Ei, vaid me teenime
 Issandat!”

Ja Joosua ütles rahvale: „Te olete tunnistajaiks
 iseeneste vastu, et te olete endile valinud Issanda, et teda
 teenida.” Ja nad vastasid: „Oleme tunnistajad!”

„Ja nüüd kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja
 pöörake oma südamed Issanda, Iisraeli Jumala poole!”

Ja rahvas ütles Joosuale: „Me tahame teenida Issandat, oma
 Jumalat, ja võtta kuulda tema häält!”

Nõnda tegi Joosua sel päeval rahvaga lepingu ja andis
 temale Sekemis määrused ja seadlused.

Ja Joosua kirjutas need sõnad Jumala Seaduse raamatusse;
 siis ta võttis suure kivi ja pani püsti
 selle tamme alla, mis oli Issanda pühamu juures.

Ja Joosua ütles kogu rahvale: „Vaata, see kivi olgu
 tunnistajaks meie vastu, sest see on kuulnud kõiki Issanda sõnu,
 mis ta meile on öelnud. Ja see olgu tunnistajaks teie vastu, et
 te ei salgaks oma Jumalat!”

Siis Joosua saatis rahva minema, igaühe ta pärisosale.
Joosua ja Eleasari surm Ja pärast neid sündmusi suri Issanda sulane Joosua, Nuuni
 poeg, saja kümne aasta vanuses.

Ja nad matsid tema ta pärisosa maa-alale Timnat-Serahisse,
 mis on Efraimi mäestikus põhja pool Gaasi mäge.

Ja Iisrael teenis Issandat kogu Joosua eluaja ja kogu
 nende vanemate eluaja, kes elasid veel pärast Joosuat ja kes
 tundsid kõiki Issanda tegusid, mis ta Iisraelile oli teinud.

Ja Joosepi luud, mis Iisraeli lapsed olid Egiptusest ära
 toonud, matsid nad Sekemisse selle väljaosa peale, mille Jaakob
 oli ostnud Sekemi isa Hamori lastelt saja rahatüki eest ja mis
 oli saanud pärisosaks Joosepi lastele.

Ka Eleasar, Aaroni poeg, suri, ja nad matsid ta Gibeasse,
 ta poja Piinehasi linna, mis temale oli antud Efraimi mäestikus.