Piibel.NET
Apostlite teodApostlite
 
Eestikeelne Piibel 1997
5Hananiase ja Safiira juhtum Aga keegi mees, Hananias nimi, oli koos oma naise Safiiraga
 müünud omandi

ja osa saadud rahast naise teades kõrvale toimetanud, ja
 osa ta tõi ja pani apostlite jalgade ette.

Siis ütles Peetrus: „Hananias, mispärast on saatan
 vallanud su südame, et sa valetasid Pühale Vaimule ja toimetasid
 kõrvale osa maatüki eest saadud rahast?

Eks see sinu käes olles olnud su oma ja müüdunagi sinu
 meelevallas? Mispärast sa oled selle ette võtnud oma
 südames? Sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale.”

Neid sõnu kuuldes langes Hananias maha ja heitis hinge. Ja
 suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid.

Noormehed aga tõusid ja mässisid ta linasse, kandsid
 välja ja matsid maha.

Umbes kolme tunni pärast juhtus, et tema naine tuli
 sisse ega teadnud, mis oli sündinud.

Peetrus küsis temalt: „Ütle mulle, kas te müüsite maatüki
 sellise hinnaga?” Tema ütles: „Jah, selle hinnaga.”

Peetrus ütles nüüd talle: „Mispärast te olete ühte nõusse
 heitnud, et Issanda Vaimu kiusata? Ennäe, nende jalad, kes su
 mehe on matnud, on ukse taga ja nad kannavad välja sinugi.”

Otsekohe kukkus naine tema jalge ette ja heitis hinge. Ja kui
 noormehed sisse tulid, leidsid nad ta surnud olevat ning
 kandsid ta välja ja matsid ta tema mehe kõrvale.

Ja suur kartus tuli terve koguduse peale ja kõikide peale,
 kes seda kuulsid.

Apostlid teevad imetegusid Apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja
 imetegusid rahva seas, ja nad olid kõik koos ühel meelel
 Saalomoni sammaskäigus.

Ehkki muudest inimestest ei söandanud keegi nendega
 lähedalt suhelda, pidas rahvas neist suurt lugu.

Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, suurel
 hulgal nii mehi kui naisi,

nii et nad kandsid ka haigeid tänavatele ning panid need
 kanderaamidele ja vooditele, et Peetruse möödudes kas või tema
 varigi langeks mõne peale neist.

Ka Jeruusalemma ümbruse linnade rahvas tuli kokku, tuues
 haigeid ja rüvedatest vaimudest vaevatuid, kes kõik said terveks.

Apostlid vahistatakse uuesti Aga ülempreester ja kõik ta kaaslased, saduseride
 erakond, muutusid kadedaks

ja pistsid oma käed apostlite külge ning panid nad
 üldvanglasse.

Issanda ingel avas aga öösel vangimaja uksed, viis nad
 välja ja ütles:

„Minge, seiske ja kõnelge rahvale pühakojas kõik selle
 elu sõnad!”

Kui apostlid seda olid kuulnud, tulid nad koidu ajal
 pühakotta ja hakkasid õpetama.Aga kui ülempreester ja tema kaaslased pärale jõudsid,
 kutsusid nad kokku Suurkohtu ja kõik Iisraeli rahva vanemad
 ning läkitasid kohtuteenrid vangimajja apostleid ära tooma.

Kui need nüüd pärale jõudsid, ei leidnud nad
 apostleid vanglast. Nad pöördusid tagasi ja teatasid:

„Me leidsime vangimaja küll täiesti kindlalt lukustatuna ja
 valvurid ustel seismas, aga kui me ukse avasime, ei leidnud seest
 kedagi.”

Neid sõnumeid kuuldes olid templipealik ja
 ülempreestrid nõutud - mis küll võis
 juhtuda?

Siis aga saabus keegi, kes teatas neile: „Ennäe, mehed,
 kelle teie panite vanglasse, seisavad pühakojas ja õpetavad
 rahvast!”

Siis läks templipealik sulastega kaasa ja tõi apostlid
 ära; aga mitte vägisi, sest nad kartsid, et muidu rahvas
 viskab nad kividega surnuks.

Nad tõid siis apostlid ning panid seisma Suurkohtu ette.
 Ja ülempreester küsis neilt:

„Eks me ole teid rangelt keelanud õpetamast selle
 nimel? Ja vaata, te olete Jeruusalemma oma õpetusega täitnud ja
 tahate selle inimese vere tuua meie peale!”

Peetrus ja teised apostlid kostsid: „Jumala sõna tuleb
 enam kuulata kui inimese sõna.

Meie isade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie
 olete tapnud, riputades ta ristipuu külge.

Jumal on just tema oma parema käega ülendanud Juhiks ja
 Päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude
 andeksandmist.

Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti Püha
 Vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad.”

Kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse ja nad
 tahtsid apostlid hukata.

Siis aga tõusis Suurkohtus üles üks variser, Gamaliel
 nimi, Moosese Seaduse õpetaja, keda kogu rahvas hindas, käskis
 mehed natukeseks ajaks välja viia

ning ütles Suurkohtu liikmetele: „Iisraeli mehed, olge
 ettevaatlikud nende inimestega, mida te ka tahate teha!

Sest hiljaaegu tõusis Teudas, öeldes enese kellegi
 olevat, ja tema poole kaldus arvult ligi nelisada meest. Ta
 hukati ja kõik tema pooldajad hajutati ning neist ei jäänud
 midagi järele.

Pärast teda tõusis rahvaloenduspäevil üles galilealane
 Juudas ja ahvatles rahva enese järel ära taganema. Temagi hukkus
 ja kõik tema pooldajad pillutati laiali.

Ja nüüd ma ütlen teile: Jätke need inimesed rahule ja
 laske neil olla - sest kui see nõu või tegu on
 inimestest, siis see läheb tühja,

aga kui see on Jumalast, ei suuda teie seda hävitada
 -, et teist ei saaks sõdijaid Jumala enese vastu!” Nad
 võtsidki teda kuulda

ja kutsusid apostlid sisse, peksid neid ja keelasid
 neil rääkida Jeesuse nimel ning lasksid nad vabaks.

Aga nemad läksid Suurkohtu palge eest minema, rõõmustades,
 et neid on väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast.

Ja nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda
 õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest.