Piibel.NET
Neljas Moosese raamat4. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Paasapüha pühitsemine rännakul Ja Issand rääkis Moosesega Siinai kõrbes teisel aastal, esimeses
 kuus pärast Egiptusemaalt lahkumist, öeldes:

„Iisraeli lapsed pidagu paasapüha selle seatud ajal:
selle kuu neljateistkümnenda päeva õhtul pidage seda seatud
 ajal; te peate seda pidama kõigi selle eeskirjade ja seaduste
 järgi!”

Ja Mooses ütles Iisraeli lastele, et nad peaksid paasapüha.
Siis nad pidasid paasapüha esimese kuu neljateistkümnenda päeva
 õhtul Siinai kõrbes. Iisraeli lapsed tegid kõigiti nõnda, nagu Issand
 oli Moosest käskinud.

Aga seal oli mehi, kes olid roojased inimese laiba pärast, ja
 need ei tohtinud pidada paasapüha sel päeval. Ometi astusid nad sel
 päeval Moosese ja Aaroni ette,

ja need mehed ütlesid temale: „Me oleme roojased ühe inimese
 laiba pärast. Miks keelatakse meid toomast ohvriandi Issandale tema
 seatud ajal Iisraeli laste hulgas?”

Ja Mooses vastas neile: „Seiske siin, kuni ma kuulen, mida
 Issand teie kohta käsib!”

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Kui keegi teist või teie
 tulevastest põlvedest on roojane laiba pärast või viibib pikal
 teekonnal, võib ta ometi pidada paasapüha Issanda auks.

Seda peetagu teise kuu neljateistkümnenda päeva õhtul;
 paasatalle söödagu koos hapnemata leiva ja kibedate rohttaimedega!

Midagi ärgu jäetagu sellest üle hommikuks ja selle luid ärgu
 murtagu; seda peetagu kõigi paasapüha seaduste järgi!

Aga see mees, kes on puhas ega ole teekonnal ja ometi jätab
 paasapüha pidamata, tuleb hävitada oma rahva hulgast, sest ta ei ole
 toonud Issandale ohvriandi selleks seatud ajal. See mees peab kandma
 oma pattu!

Ja kui teie juures viibib mõni võõras, kes tahab pidada
 paasapüha Issanda auks, siis pidagu ta seda nõndasamuti paasapüha
 eeskirja ja seaduse järgi! Teil olgu üks seadus niihästi võõra kui
 maa päriselaniku jaoks!”

Pilv ja tulepaistus teejuhiks Päeval, kui elamu oli püstitatud, kattis elamut tunnistustelgi
 kohal pilv, aga õhtust hommikuni oli elamu kohal otsekui tulepaistus.

Nõnda oli see alaliselt: seda kattis pilv ja öine tulepaistus.
Ja iga kord, kui pilv tõusis üles telgi pealt, läksid Iisraeli
 lapsed teele; ja paika, kuhu pilv jäi seisma, lõid Iisraeli lapsed
 leeri üles.

Issanda käsul läksid Iisraeli lapsed teele ja Issanda käsul
 lõid nad leeri üles; nad jäid leeri nii kauaks, kuni pilv seisis
 elamu peal.

Ja kui pilv jäi elamu peale seisma kauemaks ajaks, siis
 Iisraeli lapsed panid tähele Issanda korraldusi ega läinud teele.

Kui juhtus, et pilv oli elamu peal ainult mõne päeva, siis nad
 jäid leeri Issanda käsul ja läksid teele Issanda käsul.

Kui juhtus, et pilv püsis õhtust hommikuni ja hommikul tõusis
 üles, siis nad läksid teele; või kui see jäi päevaks ja ööks, siis
 nad läksid teele pilve tõustes.

Või kui pilv jäi elamu peale kaheks päevaks või kuuks või veel
 kauemaks ajaks, seisatades selle peal, siis Iisraeli lapsed jäid
 leeri ega läinud teele; alles pilve tõustes nad läksid teele.

Issanda käsul jäid nad leeri ja Issanda käsul läksid nad teele;
 nad panid tähele Issanda korraldust, Moosese läbi antud Issanda käsul.