Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
20Küsimus Jeesuse meelevallast Ja see sündis ühel neist päevist, kui Jeesus rahvast pühakojas
 õpetas ja evangeeliumi kuulutas, et ülempreestrid ja kirjatundjad
 koos vanematega astusid ta juurde

ja küsisid temalt: „Ütle meile, millise meelevallaga sa neid
 asju teed või kes on see, kes sulle selle meelevalla on andnud?”

Jeesus kostis neile: „Ka mina küsin teilt ühte asja. Öelge
 mulle,

kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest.”
Aga nemad arutasid omavahel: „Kui ütleme, et taevast, siis ta
 ütleb: „Miks te siis ei uskunud teda?”

Kui me aga ütleksime: „Inimestest”, siis kogu rahvas viskab meid
 kividega surnuks, sest nemad on veendunud, et Johannes oli prohvet.”

Ja nemad vastasid, et nad ei teadvat, kust see oli.
Siis Jeesus ütles neile: „Ega minagi teile ütle, millise
 meelevallaga ma seda teen.”

Tähendamissõna viinamäe rentnikest Jeesus aga hakkas rahvale rääkima seda tähendamissõna: „Üks inimene
 istutas viinamäe ja andis selle rentnike kätte ning reisis pikaks
 ajaks võõrsile.

Ja parajal ajal läkitas ta sulase rentnike juurde, et need
 sellele annaksid viinamäe viljast. Aga rentnikud peksid teda ja
 saatsid ta minema tühjade kätega.

Ja ta läkitas veel teise sulase. Nemad peksid ja solvasid
 tedagi ning saatsid ta minema tühjade kätega.

Ja ta läkitas veel kolmanda. Aga sellegi nad peksid veriseks ja
 viskasid välja.

Siis mõtles viinamäe isand: „Mis ma pean tegema? Ma saadan oma
 armsa poja, võib-olla teda nad häbenevad.”

Aga teda nähes arutasid rentnikud omavahel: „Tema ongi see
 pärija! Tapame ta ära, et pärand saaks meile!”

Ja nad viskasid ta viinamäelt välja ning tapsid ära. Mida nüüd
 viinamäe isand teeb nendega?

Ta tuleb ja hukkab need rentnikud ja annab viinamäe teiste
 kätte.” Seda kuuldes nad ütlesid: „Taevas hoidku selle eest!”

Tema aga ütles neile otsa vaadates: „Mida siis tähendab see kirjasõna:
 Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks - seesama on saanud nurgakiviks?


  Igaüks, kes selle kivi peale kukub, kukub end puruks, aga kelle
 peale iganes see kivi langeb, selle teeb see pihuks ja põrmuks.”

Ja kirjatundjad ja ülempreestrid otsisid võimalust selsamal
 tunnil pista käsi tema külge, kuid nad kartsid rahvast. Nad ju
 mõistsid, et Jeesus oli selle tähendamissõna rääkinud nende kohta.

Variserid kiusavad Jeesust küsimusega maksurahast Ja nad läkitasid Jeesust varitsema nuhke, kes pidid
 teesklema õigeid, et teda tabada mõne sõna pealt, nii et nad võiksid
 ta anda maavalitseja võimusesse ja meelevalda.

Ja need küsisid temalt: „Õpetaja, me teame, et sa räägid ja
 õpetad õigesti ega otsusta näo järgi, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt.

Kas me peame keisrile andma pearaha või ei?”
Aga et Jeesus märkas nende salakavalust, ütles ta neile:
„Näidake mulle teenarit! Kelle pilt ja kiri sellel on?”
 Nemad ütlesid: „Keisri.”

Jeesus ütles neile: „Andke siis nüüd keisri oma keisrile
 tagasi ja Jumala oma Jumalale!”

Ja nad ei suutnud teda millestki tema kõnes tabada rahvahulga
 ees ja tema vastust imetledes jäid nad vait.

Saduserid kiusavad Jeesust küsimusega ülestõusmisest Jeesuse juurde astusid mõned saduserid, kes ütlesid, et
 surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt:

„Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud: Kui sureb kellegi vend,
 kel on naine, ja tal ei ole olnud lapsi, siis ta vend peab võtma oma
 surnud venna naise ja soetama sugu vennale.

Oli kord seitse venda: ja esimene võttis naise ja suri lapseta,
ja teine,
ja kolmas võttis tema, ja nõndasamuti kõik seitse - nad ei
 jätnud lapsi järele ja surid.

Pärast suri ka naine.
See naine - kelle naiseks nende seast ta saab
 ülestõusmisel? Ta on olnud naiseks ju neile seitsmele.”

Ja Jeesus ütles neile: „Selle ajastu lapsed võtavad naisi ja
 lähevad mehele,

aga kes on väärt arvatud saama tolle ajastu osaliseks ja
 surnuist üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele,

sest nad ei saa enam surra, nad on ju inglite sarnased ja on
 Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad.

Aga et surnud tõusevad üles, seda osutab ka Mooses
 kibuvitsapõõsa loos, kui ta nimetab Issandat Aabrahami Jumalaks ja
 Iisaki Jumalaks ja Jaakobi Jumalaks.

Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad
 temale.”

Siis mõned kirjatundjaist kostsid: „Õpetaja, sa rääkisid
 hästi”,

sest nad ei julgenud temalt enam midagi küsida.
Kelle poeg on Messias? Jeesus aga ütles neile: „Kuidas nad ütlevad Messia olevat
 Taaveti poja?

Taavet ise ju ütleb Laulude raamatus:
 Issand ütles mu Issandale: Istu mu paremale käele,

kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!

  Seega nimetab Taavet teda Issandaks -
 kuidas on ta siis tema poeg?”

Jeesus hoiatab kirjatundjate eest Aga Jeesus ütles kogu rahva kuuldes jüngritele:
„Hoiduge kirjatundjatest, kes tahavad kõndida pikkades
 kuubedes ning armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid
 sünagoogides ja esimesi kohti pidusöökidel,

kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad
 palvetused pikaks! Nemad saavad seda rängema kohtuotsuse.”