Piibel.NET
Hesekiel
 
Eestikeelne Piibel 1997
36Õnnistus Iisraeli mägedele Ja sina, inimesepoeg, kuuluta prohvetlikult Iisraeli
 mägedele ning ütle: Iisraeli mäed, kuulge Issanda sõna!

Nõnda ütleb Issand Jumal: Et vaenlane teile on öelnud:
 „Paras!” ja „Igavesed künkad on saanud meie omaks!”,

siis kuuluta prohvetlikult ja ütle: Nõnda ütleb Issand
 Jumal: Kuna teid on hävitatud ja neelatud igast küljest,
 mistõttu te olete saanud teiste rahvaste omandiks ning inimeste
 keelepeksu ja laimu aluseks,

siis, Iisraeli mäed, kuulge seepärast Issanda Jumala sõna:
 Nõnda ütleb Issand Jumal mägedele ja küngastele, jäärakutele ja
 orgudele, laastatud varemeile ja mahajäetud linnadele, mis on
 saanud saagiks ja irvituseks ümberkaudseile rahvaile,

siis ütleb Issand Jumal seepärast nõnda: Tõesti, oma püha
 viha tules ütlesin ma teistele rahvastele ja kogu Edomile, kes
 kõigest südamest rõõmutsedes ja hinges põlgust tundes on võtnud
 endale omandiks minu maa, selleks et seda laastata ja riisuda.

Seepärast kuuluta prohvetlikult Iisraeli maale ja ütle
 mägedele ja küngastele, jäärakutele ja orgudele: Nõnda ütleb Issand
 Jumal: Vaata, ma räägin oma raevus ja vihas, sellepärast et te
 olete pidanud kandma paganate teotust!

Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Ma tõstan oma käe üles
 vandudes: Tõesti, paganad ise, kes teie ümber on, peavad kandma
 oma teotust.

Aga teie, Iisraeli mäed, ajate oma oksi ja kannate oma
 vilja mu Iisraeli rahvale, sest nad on varsti tulemas.

Sest vaata, ma tulen teie juurde ja pöördun teie poole, ja
 teid haritakse ning külvatakse.

Ja ma saadan teie peale palju inimesi, kogu Iisraeli soo;
 ja linnad asustatakse ning varemed ehitatakse üles.

Ma saadan teie peale palju inimesi ja loomi, neid saab
 palju ja nad on viljakad; ja ma panen teid elama nagu teie
 muistseil päevil ja teen teile rohkem head kui teie
 algusaegadel. Ja te saate tunda, et mina olen Issand.

Ma lasen teie peal käia inimesi, oma Iisraeli rahvast; nad
 võtavad su omaks, sa saad neile pärisosaks ja sa ei tee neid
 enam lastetuks.

Nõnda ütleb Issand Jumal: Et teile öeldakse: „Sina oled
 inimeste sööja ja oma rahva lastetuks tegija!”,

siis sellepärast ei söö sa enam inimesi ega tee maad oma
 rahvast lastetuks, ütleb Issand Jumal.

Ma ei lase sind enam kuulda paganate laimu ja sul ei ole
 enam vaja kanda rahvaste teotust ega panna komistama oma
 rahvast, ütleb Issand Jumal.”

Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
„Inimesepoeg! Kui Iisraeli sugu elas oma maal, siis nad
 rüvetasid selle oma eluviisi ja tegudega; nagu roojane kuuveri
 oli nende eluviis mu palge ees.

Siis valasin ma oma tulise viha nende peale vere pärast,
 mida nad maal olid valanud, ja nende ebajumalate pärast, kellega
 nad seda olid rüvetanud.

Ma pillutasin nad paganate sekka ja neid puistati mööda
 maid; nende eluviisi ja nende tegude järgi ma mõistan kohut
 nende üle.

Ja kui nad tulid paganate juurde, kuhu nad ka iganes
 tulid, siis nad teotasid mu püha nime, nõnda et nende kohta
 öeldi: „See on Issanda rahvas, aga nad on pidanud ära tulema
 oma maalt.”

Kuid mul on neist kahju oma püha nime pärast, mida
 Iisraeli sugu teotab paganate seas, kuhu nad on tulnud.

Seepärast ütle Iisraeli soole: Nõnda ütleb Issand Jumal:
 Ma ei tee seda teie pärast, Iisraeli sugu, vaid oma püha nime
 pärast, mida te olete teotanud paganate seas, kuhu te olete
 tulnud.

Ma pühitsen oma suurt nime, mida paganate seas on
 teotatud, mida teie nende keskel olete teotanud. Ja paganad
 saavad tunda, et mina olen Issand, ütleb Issand Jumal, kui ma
 nende silme ees osutan oma pühadust teie juures.

Ma võtan teid ära paganate seast ja kogun teid kõigist
 maadest ning toon teid teie oma maale.

Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite
 puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma
 puhastan teid.

Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue
 vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile
 lihase südame.

Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu
 määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid.

Ja te saate elada maal, mille ma olen andnud teie
 vanemaile; teie olete minu rahvas ja mina olen teie Jumal.

Ma vabastan teid kõigist teie rüvedusist. Ja ma lasen
 viljal võrsuda ja teen selle rohkeks ega lase teid nälga jääda.

Ma teen rohkeks puuvilja ja põllusaagi, et teil nälja
 pärast ei oleks vaja kannatada teotust paganate seas.

Siis te mõtlete oma halbadele eluviisidele ja tegudele,
 mis ei olnud head; ja te põlastate iseendid oma süütegude ja
 jäleduste pärast.

Ma ei tee seda teie pärast, ütleb Issand Jumal, see olgu
 teile teada! Häbenege ja tundke piinlikkust oma eluviiside
 pärast, Iisraeli sugu!

Nõnda ütleb Issand Jumal: Sel päeval, kui ma teid puhastan
 kõigist teie süütegudest, asustan ma linnad uuesti ja varemed
 ehitatakse üles.

Maa, mis oli laastatud, haritakse, et see ei jääks
 laastatuks iga möödakäija silma ees.

Siis öeldakse: „Laastatud maast on saanud
 otsekui Eedeni aed. Ja varemeis olnud, purustatud ja mahakistud
 linnad on kindlustatud ja asustatud.”

Ja paganad, kes teil ümberkaudu alles jäävad, saavad
 tunda, et mina, Issand, ehitan üles mahakistu ja istutan uuesti
 laastatu. Mina, Issand, olen rääkinud, ja ma teen seda.

Nõnda ütleb Issand Jumal: Veel sedagi ma luban Iisraeli
 sool paluda mul teha nende heaks: ma teen nad inimeste poolest
 arvukaks nagu lambad.

Nõnda palju nagu on pühitsetud lambaid, nõnda nagu
 Jeruusalemm oma seatud pühadel on täis lambakarju, nõnda on
 varemeis linnad täis inimkarju. Ja nad saavad tunda, et mina
 olen Issand.”