Piibel.NET
Luuka evangeeliumLuuka
 
Eestikeelne Piibel 1997
9Jeesus annab apostlitele ülesandeid Kutsunud kokku need kaksteist, andis Jeesus neile väe ja
 meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida

ning läkitas nad kuulutama Jumala riiki ja parandama haigeid.
Ja ta ütles neile: „Ärge võtke midagi teele kaasa, ei saua ega
 pauna, ei leiba ega raha ja ärgu olgu kellelgi kahte särki!

Ja kuhu majja te iganes sisse astute, sinna jääge, ja sealt
 minge teele!

Kus teid vastu ei võeta, sellest linnast minge välja ja raputage
 selle koha tolm oma jalgadelt tunnistuseks nende vastu!”

Nii nad läksid välja ja käisid mööda külasid, kuulutasid
 evangeeliumi ja tegid haigeid terveks kõikjal.

Heroodese hämmeldus Aga nelivürst Heroodes sai kuulda kõigest toimunust ja oli
 kahevahel, sest mõned ütlesid: „Johannes on üles äratatud surnuist,”

mõned: „Eelija on ilmunud,” teised aga: „Keegi muistseist
 prohveteist on üles tõusnud.”

Aga Heroodes ütles: „Johannese pea lasksin ma maha raiuda. Kes
 on aga see, kellest ma niisuguseid asju kuulen?” Ja ta püüdis
 Jeesust näha saada.

Jeesus söödab viit tuhandet meest Ja kui apostlid pöördusid tagasi, jutustasid nad Jeesusele,
 mida kõike nad olid teinud. Ja Jeesus võttis nad kaasa ning läks ära
 üksindusse, linna poole, mida hüütakse Betsaidaks.

Aga kui rahvahulgad said seda teada, järgnesid nad talle. Ja
 Jeesus võttis nad vastu ning rääkis neile Jumala riigist ja parandas
 need, kel tervekstegemist vaja.

Aga päev kaldus õhtule ja need kaksteist astusid ta
 juurde ja ütlesid talle: „Lase rahvahulk ära minna, et nad läheksid
 ümberkaudsetesse küladesse ja asulatesse öömajale ja toidupoolist
 otsima, sest me oleme siin tühjas paigas!”

Ent tema ütles neile: „Andke teie neile süüa!” Nemad
 ütlesid: „Meil ei ole rohkem kui viis leiba ja kaks kala, olgu siis,
 et läheksime ja ostaksime toitu kogu sellele rahvale.”

Neid oli ju ligi viis tuhat meest. Jeesus ütles siis oma
 jüngritele: „Seadke nad rühmiti istuma umbes viiekümne
 kaupa!”

Ja nad tegid nõnda ja seadsid kõik maha istuma.
Aga Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles
 taevasse, õnnistas neid ja murdis ning andis jüngrite kätte rahvale ette
 panna.

Ja nad sõid ja kõikide kõhud said täis. Ja nendest üle jäänud
 palakesi korjati kaksteist korvitäit.

Peetrus tunnistab Jeesuse Messiaks Kord, kui Jeesus palvetas üksildases paigas ja jüngrid olid
 koos temaga, küsis ta neilt: „Kelle ütlevad rahvahulgad minu
 olevat?”

Nemad kostsid: „Ristija Johannese, mõned aga Eelija,
 mõned aga, et keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud.”

Aga tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu
 olevat?” Peetrus kostis: „Jumala Messias.”

Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist Ent Jeesus hoiatas neid ja keelas kellelegi seda rääkimast,
öeldes: „Inimese Poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks
 tunnistatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning
 tapetama ja kolmandal päeval jälle üles äratatama.”

Siis ütles Jeesus kõikidele: „Kui keegi tahab käia minu järel,
 siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese
 peale ja järgnegu mulle,

sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes
 kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle.

Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma,
 aga kaotaks iseenese või teeks enesele kahju?

Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu, seda häbeneb ka
 Inimese Poeg, kui ta tuleb oma kirkuses ning Isa ja pühade inglite
 kirkuses.

Aga ma ütlen teile, tõepoolest, siin seisjatest on mõned, kes
 ei maitse surma, kuni nad näevad Jumala riiki.”

Jeesus kirgastatakse Ent arvata kaheksa päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus
 võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele
 palvetama.

Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided
 läksid kiirgavalt valgeks.

Ja ennäe, kaks meest kõnelesid Jeesusega, need olid Mooses ja Eelija,
kes kirkuses ilmudes rääkisid tema eluotsast, sellest, mis tal
 Jeruusalemmas tuli täide viia.

Aga Peetrus ja tema kaaslased olid suikunud raskesse unne. Ent
 virgudes nägid nad Jeesuse kirkust ja neid kahte meest tema juures seismas.

Ja see sündis, et kui need mehed tema juurest olid lahkumas, ütles Peetrus
 Jeesusele: „Õpetaja, siin on meil hea olla, teeme õige kolm lehtmaja:
 ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eelijale.” Ta ei teadnud, mida ta ütleb.

Aga kui ta seda ütles, tekkis pilv ja varjas nad, nemad aga
 kartsid pilve sisse jäädes.

Ja pilvest kostis hääl: „See on minu äravalitud Poeg,
 teda kuulake!”

Ja kui see hääl oli kostnud, selgus, et Jeesus oli üksi. Ja
 nemad vaikisid ega kuulutanud kellelegi neil päevil midagi
 sellest, mida nad olid näinud.

Jeesus tervendab langetõbise poisi Ja kohe järgmisel päeval, kui nad mäelt laskusid, tuli
 Jeesusele vastu suur rahvahulk.

Ja ennäe, üks mees rahvahulgast hüüdis: „Õpetaja, ma anun
 sind, vaata mu poja peale, sest ta on mu ainus laps!

Ja vaata, vaim haarab temast kinni ja poiss karjatab äkitselt,
 ja vaim raputab teda, nii et poiss ajab vahtu suust, ja teda murdes
 taandub see temast väga tõrksalt.

Ja ma palusin sinu jüngreid, et nad ajaksid ta välja,
 aga nad ei suutnud.”

Aga Jeesus vastas: „Oh, uskmatu ja jonnakas sugupõlv! Kui kaua
 pean ma teie juures olema ja kannatama teiega? Too oma poeg siia!”

Kui poiss oli alles lähenemas, paiskas kuri vaim ta maha
 ja raputas teda. Jeesus aga sõitles rüvedat vaimu, tegi poisi terveks
 ning andis ta isale tagasi.

Ja kõik hämmastusid Jumala suurusest.
 Aga kui kõik panid imeks Jeesuse tegusid, siis ütles ta oma jüngritele:

Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ja ülestõusmist „Pidage meeles need sõnad: Inimese Poeg antakse inimeste
 kätte!”

Aga neile jäi see ütlus arusaamatuks ja see oli varjule pandud
 nende eest, et nad seda ei mõistaks, ent nad kartsid Jeesuselt küsida
 seletust selle kohta.

Kes on suurim? Jüngrite seas aga sündis arutlus, kes küll nendest peaks olema suurim.
Ent Jeesus, teades nende südame mõtteid, võttis ühe
 lapse, pani ta enese kõrvale seisma

ja ütles neile: „Kes iganes selle lapse võtab vastu
 minu nimel, võtab vastu minu, ja kes iganes võtab vastu minu, võtab vastu
 minu Läkitaja. Sest kes on väikseim teie kõikide seas, see on suur.”

Kes ei ole vastu, on poolt Siis Johannes hakkas rääkima: „Õpetaja, me nägime üht meest
 sinu nimel kurje vaime välja ajamas ja püüdsime teda keelata, sest
 ta ei järgne meile.”

Aga Jeesus ütles talle: „Ärge keelake, sest kes ei ole meie
 vastu, see on meie poolt!”

Samaarlased ei võta Jeesust vastu Aga see sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas,
 et ta hakkas minema Jeruusalemma poole.

Ja Jeesus läkitas enese eele käskjalgu. Need läksid teele
 ja tulid ühte samaarlaste külla, et talle öömaja valmistada.

Aga külarahvas ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas
 Jeruusalemma poole.

Seda nähes jüngrid Jaakobus ja Johannes ütlesid: „Issand, kas
 sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad ära
 hävitada?”

Tema aga pöördus ümber ja sõitles neid.
Ja nad läksid teise külla.
Jeesus seab jüngriks saada soovijad valiku ette Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: „Ma
 tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.”

Ja Jeesus ütles talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel
 pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.”

Teisele ütles ta: „Järgne mulle!” Aga see ütles: „Luba mul
 enne minna matma oma isa!”

Ent tema ütles talle: „Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina
 mine ja kuuluta Jumala riiki!”

Aga ka üks teine ütles: „Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid
 luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!”

Aga Jeesus ütles: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis
 vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!”