Piibel.NET
Pauluse kiri koloslasteleKolossa
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel, ja vend
 Timoteos - pühadele, kes on Kolossas, ustavatele vendadele Kristuses:

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt [ja meie Issandalt
 Jeesuselt Kristuselt]!

Tänu ja palve koguduse eest Me täname Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa alati,
 kui me teie eest palvetame,

sest me oleme kuulnud teie usust Kristusesse Jeesusesse ja
 armastusest kõigi pühade vastu

lootuse pärast, mis teile on tallele pandud taevas. Sellest
 lootusest te olete juba kuulnud evangeeliumi tõesõnas,

mis on tulnud teie juurde, nõnda nagu see kogu maailmas on vilja
 kandmas ja kasvamas. Nii on see ka teie seas sellest päevast peale,
 mil te kuulsite ja tõeliselt ära tundsite Jumala armu;

nõnda nagu te olete õppinud Epafrase, meie armsa kaassulase
 käest, kes on ustav Kristuse teener teie heaks.

See ongi tema, kes meile on teatanud teie armastusest Vaimus.
Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda
 kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid
 täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises,

et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida
 püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises

ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda
 kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga

tänades Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade
 pärandist valguse riigis,

kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud
 oma armsa Poja kuningriiki,

kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine.
 
 

Hümn Kristusele Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu,
sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad - kõik on loodud tema läbi ja tema poole.
Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas
ja ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks.
Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada
ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi.
Õhutus jääda kindlaks Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise
 poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega,

on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi,
 et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette,

kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule ega
 lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te
 olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all ja
 mille teenriks olen saanud mina, Paulus.

Pauluse osa Kristuse töös Nüüd ma rõõmustan oma kannatustes teie pärast, ja oma ihus
 ma täidan puuduvat osa Kristuse kannatustest tema ihu, see tähendab
 koguduse heaks,

kelle teenriks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis mu
 kätte on antud teie heaks, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna,

seda saladust, mis oli varjatud endiste aegade ja sugupõlvede
 eest, nüüd on aga avaldatud tema pühadele,

kellele Jumal tahtis teada anda, mis on selle saladuse kirkuse
 rikkus kõigi rahvaste seas; see on - Kristus teie sees, kirkuse
 lootus.

Meie kuulutame teda, manitsedes iga inimest ja õpetades iga
 inimest kogu tarkuses, et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna
 Kristuses.

Selleks ka mina näen vaeva ja võitlen tema jõu toimel, mis minus
 on tegev väega.