Piibel.NET
Pauluse teine kiri Timoteosele2. Timoteose
 
Eestikeelne Piibel 1997
4Timoteose kohustustest Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut
 mõistma elavate ja surnute üle, ning tema ilmumise ja tema
 kuningriigi nimel:

Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi,
 manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega.

Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid
 otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu,

ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole.
Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee
 evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma hoolekandetööd!

Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes.
Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu.
Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane
 kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid
 kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist.

Isiklikke teateid ja korraldusi Tõtta peatselt tulema mu juurde,
sest praegust ajastut armastama hakates on Deemas mu maha jätnud ja
 läinud Tessaloonikasse, Kreeskens Galaatiasse ja Tiitus Dalmaatsiasse.

Luukas üksi on minu juures. Võta Markus ning too ta enesega,
 sest ta on väga vajalik mulle abiliseks.

Tühhikose ma läkitasin Efesosse.
Kui sa tuled, too kaasa mantel, mille ma jätsin Karpose juurde
 Troasesse, ja raamatud, eriti aga pärgamendid.

Vasksepp Aleksandros on teinud mulle palju kurja. Issand
 tasugu talle tema tegude järgi!

Ole sinagi tema suhtes valvas, sest ta on ägedasti meie sõnadele
 vastu.

Kui ma esimest korda kohtus enese eest kostsin, siis ei seisnud
 keegi mu kõrval, vaid kõik jätsid mu maha. Ärgu pandagu seda neile
 süüks!

Aga Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna
 kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks ja kõik rahvad seda
 kuuleksid; nii ma olen välja kistud lõvi suust.

Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu
 varjule oma
 taevasesse kuningriiki. Tema päralt olgu kirkus igavesest ajast
 igavesti! Aamen.

Lõputervitus Tervita Priskat ja Akvilat ja Onesiforose peret!
Erastos jäi Korintosesse, Trofimose pidin aga jätma haigena
 Mileetosesse.

Tõtta siia enne talve! Eubulos ja Pudens ja Linos ja Klaudia
 ning kõik vennad tervitavad sind!

Issand olgu sinu vaimuga! Arm olgu teiega!