Piibel.NET
Markuse evangeeliumMarkuse
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Ristija Johannese jutlus Jeesuse Kristuse [Jumala Poja] evangeeliumi algus.
Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus:
 „Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala, kes valmistab su teed.

Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!”,

  nii sündis, et Ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas
 meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks.

Ja tema juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma
 linna rahvas ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud,
 ristis Johannes nad Jordani jões.

Ja Johannese riided olid kaamelikarvadest ja ta niuete
 ümber oli nahkvöö ning ta sõi rohutirtse ja metsmett.

Ja ta kuulutas: „Pärast mind tuleb minust vägevam, kelle
 jalatsipaelagi ma ei kõlba kummardudes lahti päästma.

Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid Püha Vaimuga.”
Jeesuse ristimine Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Naatsaretist
 Galileamaalt ja Johannes ristis ta Jordanis.

Ja veest välja tulnud, nägi ta kohe taevast avanevat ning
 Vaimu kui tuvi laskuvat tema peale.

Ja taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas Poeg, sinust
 on mul hea meel!”

Jeesust kiusatakse kõrbes Ja kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe
ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta
 oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda.

Jeesus hakkab kuulutama evangeeliumi Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse
 ja kuulutas Jumala evangeeliumi:

„Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja
 uskuge evangeeliumisse!”

Jeesus kutsub esimesed jüngrid Ja Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus Siimonat
 ja tema venda Andreast noota järve heitvat, nad olid ju kalurid.

Ja Jeesus ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist
 inimesepüüdjad!”

Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning
 järgnesid talle.

Ja kui ta oli pisut edasi läinud, nägi ta Sebedeuse poega
 Jaakobust ja tema venda Johannest paadis võrke parandamas

ja ta kutsus nad otsekohe. Ja nemad jätsid oma isa
 Sebedeuse koos palgalistega paati ning läksid tema järel ära.

Jeesus ajab välja rüveda vaimu Ja nad tulid Kapernauma. Ja Jeesus läks kohe järgmisel
 hingamispäeval sünagoogi ja hakkas õpetama.

Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta ei õpetanud neid
 nõnda nagu kirjatundjad, vaid nagu see, kellel on meelevald.

Ja nende sünagoogis oli inimene, kelles oli rüve
 vaim, ja see kisendas:

„Mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa
 oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled: Jumala Püha!”

Ja Jeesus sõitles teda: „Jää vait ja mine temast välja!”
Ja rüve vaim lahkus temast teda raputades ja valju
 häälega kisendades.

Ja nad kõik olid jahmunud, nii et nad arutasid omavahel:
 „Mis see siis on? Kas uus meelevallaga õpetus? Tema vaid käsutab
 rüvedaid vaime, ja need kuulavad tema sõna!”

Ja kohe levis kuuldus temast kõikjale kogu Galilea
 ümbruskonda.

Jeesus tervendab Kapernaumas Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos
 Jaakobuse ja Johannesega Siimona ja Andrease majja.

Aga Siimona ämm lamas voodis palavikus. Ja otsekohe
 räägiti Jeesusele temast.

Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja
 aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis
 neid.

Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse
 juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud;

terve linn oli kogunenud maja ukse ette.
Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid
 haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud
 kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on.

Jeesus lahkub Kapernaumast Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus
 ning läks tühja paika ja palvetas seal.

Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele
ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle: „Kõik otsivad
 sind!”

Tema aga ütles neile: „Läki mujale, naaberküladesse, et ma
 sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud!”

Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes
 sünagoogides ja ajades välja kurje vaime.

Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise Ja Jeesuse juurde tuli pidalitõbine, palus teda ja
 põlvili heites ütles talle: „Kui sa tahad, siis sa võid mu
 puhtaks teha!”

Ja Jeesusel hakkas temast hale, ta sirutas oma käe
 välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!”

Ja otsekohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks.
Ja Jeesus hoiatas meest ja saatis ta kohe minema.
Jeesus ütles talle: „Vaata, et sa kellelegi midagi ei
 räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtaks
 saamise eest, mis Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!”

See aga läks ja hakkas igal pool kõnelema ja seda uudist
 levitama, nii et Jeesus ei saanud enam avalikult minna ühtegi
 linna, vaid pidi viibima eemal asustamata paigus. Ja kõikjalt tuldi tema
 juurde.