Piibel.NET
Peetruse teine kiri2. Peetruse
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus Siimeon Peetrus, Jeesuse Kristuse sulane ja apostel - neile,
 kelle osaks on saanud meie omaga sama kallis usk meie Jumala ja
 Päästja Jeesuse Kristuse õiguse läbi:

Armu ja rahu saagu teile rohkesti Jumala ja Jeesuse, meie Issanda
 tundmise kaudu!

Üleskutse pühale elule Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja
 vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese
 kirkuse ja väärikusega.

Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused,
 et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis
 valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks.

Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus
 voorust, vooruses tunnetust,

tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust,
 kannatlikkuses vagadust,

vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust,
sest kui teil seda kõike on, ja veel rikkalikult, siis te ei jää
 laisaks ega viljatuks meie Issanda Jeesuse Kristuse tundmises;

kuid kellel seda pole, on pime ja lühinägelik; ta on unustanud,
 et on puhastatud oma endistest pattudest.

Seepärast, vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma
 kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärata te iial.

Sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie
 Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.

Prohvetite ja apostlite tunnistus Seepärast ma tahan teile kõike seda üha meelde tuletada, kuigi te
 seda küll teate ja olete kinnitatud teile antud tões.

Ma pean aga õigeks teid meenutamise abil virgutada, niikaua kui
 ma olen selles telgis,

teades, et mu telgi mahavõtmine on varsti käes, nagu ka meie
 Issand Jeesus Kristus on mulle seda teatanud.

Aga ma tahan hoolt kanda, et teie igal ajal ka pärast minu
 lahkumist võiksite neid asju mäletada.

Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me
 teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme
 tema suurust näinud oma silmaga.

Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvõrratult
 kirkuselt kostis talle hääl: „See on minu armas Poeg,
 temast on mul hea meel!” -

Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos
 temaga pühal mäel.

Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete
 hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas,
 kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.

Seda mõistke esmalt, et ühtki prohvetiennustust Pühakirjas ei
 või omapäi seletada,

sest iialgi pole ühtegi prohvetiennustust esile toodud inimese
 tahtel, vaid Pühast Vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades
 sõnumi Jumala käest.