Piibel.NET
Pauluse teine kiri tessalooniklastele2. Tessaloonika
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus Paulus ja Silvanus ja Timoteos - tessalooniklaste kogudusele
 Jumalas, meie Isas, ja Issandas Jeesuses Kristuses:

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
Jumala õiglasest kohtust Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu
 on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igaühel
 on üksteise vastu, rohkeneb,

nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie
 vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes,
 mida te talute

Jumala õiglase kohtu märgiks selle kohta, et teid on
 arvatud Jumala riigi vääriliseks, mille pärast te ka kannatate.

See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajaile
 tasutakse viletsusega

ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui
 Issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega

leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat
 ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile.

Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest ja
 tema vägevuse kirkusest,

kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja
 imetletud kõigi usklike seas; sest teie juures on meie
 tunnistust peetud usutavaks.

Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal
 teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks
 täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo,

et meie Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie temas, meie
 Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda.