Piibel.NET
Esimene ajaraamat1. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
8Benjamini järeltulijad Ja Benjaminile sündis esmasündinuna Bela, teisena Asbel,
 kolmandana Ahrah,

neljandana Nooha ja viiendana Raafa.
Ja Belal olid pojad Addar, Geera, Abihuud,
Abisua, Naaman, Ahoah,
Geera, Sefufan ja Huuram.
Ja need olid Eehudi pojad - need olid Geba elanike
 perekondade peamehed ja need viidi vangi Maanahatti -

Naaman ja Ahija, kuna Geera oli, kes nad vangi viis - ja
 temale sündisid Ussa ja Ahihud.

Ja Saharaimile sündisid Moabi väljadel, kui ta oma naised
 Huusimi ja Baara oli ära saatnud -

siis sünnitas temale ta naine Hodes Joobabi, Sibja, Meesa,
 Malkami,

Jeusi, Sakja ja Mirma; need olid tema pojad, perekondade
 peamehed.

Ja Huusim oli temale sünnitanud Abituubi ja Elpaali.
Ja Elpaali pojad olid Eeber, Misam ja Semed, kes ehitas
 Oono ja Loodi ning selle tütarlinnad,

ja Berija ja Sema, kes olid Ajjaloni elanike perekondade
 peamehed ja ajasid ära Gati elanikud,

ja Ahjo, Saasak ja Jeremot.
Ja Sebadja, Arad, Eder,
Miikael, Jispa ja Jooha olid Berija pojad.
Ja Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,
Jismerai, Jislia ja Joobab olid Elpaali pojad.
Ja Jaakim, Sikri, Sabdi,
Elienai, Silletai, Eliel,
Adaaja, Beraaja ja Simrat olid Simei pojad.
Ja Jispan, Eeber, Eliel,
Abdon, Sikri, Haanan,
Hananja, Eelam, Antotija,
Jifdeja ja Peniel olid Saasaki pojad.
Ja Samserai, Seharja, Atalja,
Jaaresja, Eelija ja Sikri olid Jerohami pojad.
Need olid perekondade peamehed, nende järglaste peamehed;
 need elasid Jeruusalemmas.

Sauli suguvõsa Ja Gibeonis elas Gibeoni isa, kelle naise nimi oli Maaka.
Ja tema esimene poeg oli Abdon, siis Suur, Kiis, Baal,
 Naadab,

Gedoor, Ahjo ja Seker.
Ja Miklotile sündis Simea. Ja needki elasid oma vendade
 sarnaselt Jeruusalemmas oma vendade juures.

Ja Neerile sündis Kiis, ja Kiisile sündis Saul, ja Saulile
 sündisid Joonatan, Malkisuua, Abinadab ja Esbaal.

Ja Joonatani poeg oli Meribbaal, ja Meribbaalile sündis
 Miika.

Ja Miika pojad olid Piiton, Melek, Tarea ja Aahas.
Ja Aahasele sündis Joadda, ja Joaddale sündisid Aalemet,
 Asmavet ja Simri. Ja Simrile sündis Moosa.

Ja Moosale sündis Binea; tema poeg oli Raafa, tema poeg
 oli Elaasa, tema poeg oli Aasel.

Ja Aaselil oli kuus poega, ja need olid nende nimed:
 Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja ja Haanan. Need kõik olid
 Aaseli pojad.

Ja Eeseki, tema venna pojad olid: Uulam, tema esmasündinu,
 Jeus teine ja Elifelet kolmas.

Ja Uulami pojad olid vahvad sõjamehed, kes oskasid ambu
 vinna tõmmata, ja neil oli palju poegi ja poegade poegi - sada
 viiskümmend. Need kõik kuulusid Benjamini poegade hulka.