Piibel.NET
Johannese ilmutusIlmutuse
 
Eestikeelne Piibel 1739
14Se Tal Kristus omma seltsiga Sioni mäe peäl. Kristust näikse terrawa sirbiga pilwes. Ja ma näggin, ja wata, üks Tal seisis Sioni mäe peäl, ja temmaga nelli wietkümmend tuhhat peäle saa tuhhande , kel olli temma Issa nimmi nende otsa kirjotud.
Ja ma kuulsin ühhe heäle taewast otsego paljo wette kohhiseminne, ja kui sure pitkse mürriseminne, ja ma kuulsin kandle-löjatte heäle, kes ommad kandlid löid.
Ja nemmad laulsid otsego ühhe ue laulo se au-järje ees, ja nende nelja ellaja, ja nende wannematte ees, ja ükski ei woinud sedda laulo öppida, kui agga need nelli wietkümmend tuhhat peäle saa tuhhande, kes Ma peält on ärraostetud.
Needsinnatsed on, kes ennast naestega ep olle rojaseks teinud; sest nemmad on neitsid; needsinnatsed on, kes Talle järrel käiwad, kuhho ta ial lähhäb; needsinnatsed on innimeste seast ärraostetud kui essimessed annid Jummalale ja Tallele.
Ja nende suust ei olle kawwalust leitud, sest nemmad on ilmawiggata Jum̃ala au-järje ees.
Ja ma näggin ühhe teise ingli kesk taewast lendwad, sel olli iggawenne ewangelium, et taseddapiddi kulutama neile, kes Ma peäl ellawad, ja keikile pagganattele ja suggu-arrule, ja kelele ja rahwale.
Ja ta ütles sure heälega: Kartke Jummalat, ja andke temmale au, sest et temma kohto tund on tulnud, ja kummardage sedda, kes on teinud taewast, ja maad, ja merd, ja wee-hallikad.
Ja teine ingel käis järrel ja ütles: Langenud on, langenud on Pabilon se suur lin, sest et ta omma soja teggewa hora winaga keik pagganad on jootnud.
Ja kolmas ingel käis nende järrel, ja ütles sure heälega: Kui kegi sedda metsalist ja temma kuio kummardab, ja wöttabtemmamärgi omma otsa ette omma käe peäle;
Sesamma peab ka Jummala kange soja teggewast winast joma, mis seggamatta on wallatud temma wihha karrika sisse, ja tedda peab tulle ja weewli sees waewatama pühha inglide ja Talle ees.
Ja nende wallo suits touseb ülles iggaweste iggawesseks aiaks: ja neil ei olle hingamist ööd ja päwad, kes sedda metsalist ja temma kuio kummardawad, ja kui kegi temma nimme märgiwastowöttab.
Siin on pühhade kannatus : siinonneed, kes Jummala kässosannad ¤ ja Jesusse usko peawad.
Ja minna kuulsin ühhe heäle taewast, se ütles mulle: Kirjota, önsadonneed surnud, kes Issandas surrewad sest aiast; töest, ütleb se Waim, et nemmad peawad hingama ommast waewast, ja nende teud käiwad ka nende järrel.
Ja ma näggin, ja wata, üks walge pilw, ja se, kes pilwe peäl istus, olli innimesse Poia sarnane, ja temmal olli ommas peas kuld-kroon ja ommas käes terraw sirp.
Ja üks teine ingel tulli templist wälja, ja kissendas sure heälega selle wasto, kes pilwe peäl istus: Hakka omma sirbiga, ja leika, sest et leikamisse tund on sulle tulnud, sest et ma-willi on walmis sanud.
Ja kes pilwe peäl istus, se pistis omma sirbi Ma peäle, ja maad leikati ärra.
Ja üks teine ingel tulli wälja templist, mis taewason, ja temmalgi olli terraw sirp.
Ja üks teine ingel tulli altarist wälja, ja temmal olli melewald tulle ülle, ja hüdis sure kissendamissega selle wasto, kel se terraw sirp olli, ja ütles: Hakka omma terrawa sirbiga, ja leika mahha selle Ma winamäe marjade warred, sest et selle kobbarad on küpsed.
Ja se ingel pistis omma sirbi mahha, ja leikas Ma winamäe ärra, ja wiskasneed marjadJummala kange wihha sure surro-törre sisse.
Ja se surro-törs sötkuti liñna wärrawa tagga, ja se werri tulli törrest wälja hooste waljastest sadik tuhhat ja kuus sadda waggo maad.