Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Mt 1:18-25; Js 7:10-14; Ps 24:1-6; Rm 1:1-7
(26 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 24Taaveti laul. Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad. 
Sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud. 
Kes tohib minna Issanda mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas? 
See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks. 
Tema saab õnnistuse Issandalt ja õiguse oma Jumalalt, kes on tema pääste. 
See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet - see on Jaakob. Sela. 
Jesaja 7Ja Issand käskis öelda Aahasele veel seda: 
„Küsi enesele Issandalt, oma Jumalalt, tunnustäht sügavusest või kõrgusest!” 
Aga Aahas vastas: „Ma ei küsi ega kiusa Issandat!” 
Siis Jesaja ütles: „Kuulge ometi, Taaveti sugu! Ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate? 
Sellepärast annab Issand ise teile tunnustähe: ennäe, neitsi + Tõlge 'neitsi' põhineb Septuagintal. Heebreakeelse originaali alma tähendab 'noor naine'.   jääb lapseootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immaanuel + Nimi Immaanuel tähendab 'Jumal on meiega'.  . 
Matteuse 1Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. 
Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. 
Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust. 
Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus + Jeesus on kreeka vorm heebreakeelsest nimest Joosua, mis tähendab 'Jahve päästab'. , sest tema päästab oma rahva nende pattudest.” 
Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu: 
„Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega. 
Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, 
ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus. 
Rooma 1Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi, 
mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud 
oma Pojast - kes liha poolest on sündinud Taaveti soost, 
ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes - Jeesusest Kristusest, meie Issandast, 
kelle käest ma olen saanud armu ja apostliameti, et äratada kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas, 
kelle seas teiegi olete Jeesuse Kristuse kutsutud -