Piibel.NET
Otsing Js 45,8;2Kr 9,10;Fl 4,8–14; Ne 10,1.29–40
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Nehemja 10 Selle kõige tõttu me teeme ja kirjutame kindla lepingu, ja meie vürstid, meie leviidid ja meie preestrid kinnitavad seda pitseriga.
Ja ülejäänud rahvas, preestrid, leviidid, väravahoidjad, lauljad, templisulased ja kõik, kes olid end lahti öelnud teiste maade rahvaist Jumala Seaduse kasuks, nende naised, nende pojad ja tütred, kõik, kes olid võimelised aru saama,
need liitusid oma vägevamate vendadega ja võtsid needuse ja vande kinnitusel endile kohustuse käia Jumala Seaduse järgi, mis Jumala sulase Moosese läbi oli antud, ja tähele panna ning täita kõiki Issanda, meie Jumala käske, tema seadlusi ja määrusi:
„Me ei anna oma tütreid maa rahvaile ega võta nende tütreid oma poegadele.
Ja kui maa rahvad toovad hingamispäeval müügiks kaupa ja kõiksugu vilja, siis me ei võta neilt seda hingamispäeval ega muul pühal päeval. Me loobume seitsmenda aasta saagist ja igasugusest võlanõudest.
Me võtame endile kohustuse anda kolmandik seeklit aastas meie Jumala koja teenistuse tarvis:
ohvrileibadeks, alaliseks roaohvriks ja alaliseks põletusohvriks, ohvreiks hingamispäevil, noorkuupäevil ja pühadel, pühadeks asjadeks, patuohvriks, et toimetada Iisraelile lepitust, ja igaks tegevuseks meie Jumala kojas.
Meie, preestrid, leviidid ja rahvas, oleme heitnud liisku puude muretsemiseks, nende toomiseks meie perekondade kaupa oma Jumala kojale igal aastal kindlaksmääratud ajal, põletamiseks Issanda, meie Jumala altaril, nagu Seaduses on kirjutatud.
Me kohustume tooma Jumala kotta igal aastal uudsevilja oma põldudelt ja uudsevilja kõigist puudest,
ja esmasündinud oma poegadest ja kariloomadest, nagu Seaduses on kirjutatud; ja kohustume tooma oma veiste ning lammaste ja kitsede esmasündinuid oma Jumala kotta preestritele, kes teenivad meie Jumala kojas.
Me toome ka parimat oma taignast ja oma tõstelõivudest, kõiksugu puude vilja, värsket veini ja õli preestritele meie Jumala koja kambrites; ja oma põldude kümnist leviitidele, neile leviitidele, kes koguvad kümnist kõigis meie põllutöölinnades.
Ja üks preester, Aaroni poegadest, olgu koos leviitidega, kui leviidid koguvad kümnist, ja leviidid peavad viima kümnise kümnisest meie Jumala kotta varaaida kambritesse.
Sest neisse kambritesse peavad Iisraeli lapsed ja Leevi lapsed viima vilja, värske veini ja õli tõstelõivu; seal on ka pühamu riistad ja teenivad preestrid, väravahoidjad ja lauljad. Me ei jäta maha oma Jumala koda.”
Jesaja 45 Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange voolama õiglus! Avanegu maa, et idaneks õnnistus ja ühtlasi võrsuks õiglus! Mina, Issand, olen selle loonud.
2. Korintose 9 Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja.
Filipi 4 Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!
Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke, ning rahu Jumal on siis teiega.
Väga suureks rõõmuks Issandas oli mulle see, et te viimaks jälle virgusite mõtlema minule; sest teie olete ju mõelnud, aga teil polnud sobivat juhust.
Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on.
Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses.
Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.
Ometi, te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest.