Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 2Sm 12,9;Hb 12,1–2;Ml 3,13–18; 1Kr 9,1–12
(21 vastet, leht 1 1-st)
2. Saamueli 12Mispärast sa oled põlanud Issanda sõna, tehes, mis on tema silmis paha? Hett Uurija sa lõid mõõgaga maha ja tema naise sa võtsid enesele naiseks. Jah, tema sa tapsid ammonlaste mõõgaga. 
Malaki 3 Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete: „Mida me su kohta oleme rääkinud?” 
Te ütlete: „Ilmaaegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees? 
Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad.” 
Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat; ja Issand pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat ja austavad tema nime. 
Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Issand, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib. 
Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat, ja selle vahel, kes teda ei teeni. 
1. Korintose 9Eks ma ole vaba? Eks ma ole apostel? Eks ma ole näinud Jeesust, meie Issandat? Eks teie ole minu töö Issandas? 
Kui ma teistele ei ole apostel, siis teile olen ma seda ometi, sest teie olete minu apostliameti pitser Issandas. 
Minu kaitsekõne neile mu arvustajaile on see: 
Kas meil ei ole õigust süüa ja juua? 
Kas meil ei ole õigust kaasa võtta õdede hulgast naist, nagu teevad muud apostlid ja Issanda vennad ning Keefas? 
Või ei ole ainult minul ja Barnabasel õigust olla vaba kehalisest tööst? 
Kes läheb iial sõduriks omal palgal? Kes istutab viinamäe ega söö selle vilja? Või kes hoiab karja ega joo kariloomade piima? 
Kas ma räägin seda inimlikul pinnal? Eks ütle sedasama ka Seadus? 
On ju Moosese Seaduses kirjutatud: „Ära seo kinni pahmast tallava härja suud!” Kas Jumal hoolitseb härgade eest? 
Eks ta ütle seda pigem meie pärast? Meie pärast on ju kirjutatud, et kündja peab kündma lootuses ning rehepeksja peksma lootuses, et ta saab sellest osa. 
Kui me oleme külvanud teile vaimulikke ande, on see siis suur asi, kui me tahaksime lõigata teie ainelisi ande? 
Kui juba teistel on niisugune õigus saada teilt see osa, eks meil ole siis ammugi?Kuid me ei ole seda õigust kasutanud, vaid me lepime kõigega, et me kuidagiviisi ei saaks takistuseks Kristuse evangeeliumile. 
Heebrealaste 12Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu! 
Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.